พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นพญาปาด


พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นพญาปาด จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านพญาปาด ผู้ก่อตั้งเมืองน้ำปาด เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุ สิ่งของ ข้าวของเครื่องใช่ต่าง ๆ ในสมัยโบราณ โดยการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญาปาด ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นของบ้านน้ำปาด เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าในมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ที่อยู่:
หมู่ 1 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
โทรศัพท์:
055-481176 ติดต่อคุณวสันต์ นุใจกอง
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล