ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบลนาโบสถ์


ที่อยู่:
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ ต.นาโบสถ์ กิ่งอ.วังเจ้า จ.ตาก 63000
โทรศัพท์:
(055) 514-960
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2552
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบลนาโบสถ์

การดำเนินงานจัดตั้งศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบลนาโบสถ์ ณ บริเวณอาคารของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ กิ่งอำเภอวังเจ้า เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก และสภาวัฒนธรรมตำบลนาโบสถ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน การสืบค้นสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา ศิลปหัตถกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น และปลูกจิตสำนึกความรักชาติให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง และให้ประชาชนในพื้นที่พึ่งพาตนเองได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง รูปแบบการจัดแสดงจะเป็นห้อง 1 ห้อง (มีขนาด กว้าง 7 เมตร ยาว 8 เมตร) ภายในห้องประกอบด้วย ข้อมูลตำบลนาโบสถ์ ข้อมูลประวัติหมู่บ้านในตำบลนาโบสถ์ จำนวน 7 หมู่บ้าน ข้อมูลภูมิปัญญาไทยและศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และหนังสือ/เอกสารที่ให้ความรู้ต่างๆ

ข้อมูลจาก: เวบไซต์พิพิธภัณฑ์ชุมชนตาก [http://www.cmtak.com/index.php?menu=museum&museum_id=14 accessed 20090224]
ชื่อผู้แต่ง:
-