พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ตาก)


พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรมท้องถิ่น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55) เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่สะท้อนถึงความเป็นชนเผ่า วัตถุที่นำมาจัดแสดงเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมและคนในท้องถิ่น ซึ่งมีความสัมพันธ์ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่าง ๆตามบริบทของนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งมาจากชนเผ่าต่าง ๆ เช่น เผ่าม้ง เผ่าเย้า เผ่ากะเหรี่ยง เผ่ามูเซอ เผ่าลีซอ เผ่าอาขา และไทย ทางโรงเรียนจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเห็นถึงความสำคัญของชนเผ่าตนเอง

ที่อยู่:
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์:
0-5551-2870, 0-5551-2937, 0-5551-2794
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 08.30-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2536
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ตาก)

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2507 เป็นโรงเรียนประจำกระทรวงศึกษาธิการ รับเด็กยากจนด้อยโอกาสทางการศึกษา ชายไทยพื้นราบและชาวเขาเผ่าต่างๆ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีอัตราส่วนเป็นนักเรียนชาวไทยภูเขาร้อยละ 80 และชายไทยพื้นราบร้อยละ 20 นักเรียนชาวไทยภูเขามีทั้งหมด 6 เผ่า ประกอบด้วย ม้ง ลีซอ เย้า กะเหรี่ยง อาข่า
 
ชาวไทยภูเขาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย จะมีความแตกต่างด้านการใช้ภาษา วัฒนธรรม โอกาสทางสังคม เศรษฐกิจ ในคราวเสด็จโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากเป็นการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2535 ทรงมีพระราชดำริในเรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โรงเรียนได้รับกระแสพระราชดำรัสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมดำเนินการตามพระราชประสงค์สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยส่งเสริมให้โรงเรียนจัดตั้ง "พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น" โดยรวบรวมภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
 
สำหรับการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ แบ่งการจัดแสดงออกเป็นส่วนต่างๆ ส่วนที่ 1 ห้องบรรยายความเป็นมาของวัฒนธรรมท้องถิ่น แสดงเรื่องราวของชาติพันธุ์ สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก
 
ส่วนที่ 2 ไทย 4 ภาค แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ ส่วนที่ 3-8 แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การแต่งกาย เครื่องใช้ด้านการเกษตร เครื่องดนตรี ของ เผ่าม้ง เผ่าลีซอ เผ่ามูเซอ เผ่าเย้า เผ่ากะเหรี่ยง เผ่าอาข่า ตามลำดับ
 
ทางพิพิธภัณฑ์ยังจัดให้มีค่ายมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ แนะนำความรู้แต่ละเผ่าซึ่งมัคคุเทศก์เป็นเด็กนักเรียนจากชนเผ่านั้นๆ พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวัน โดยไม่เก็บค่าเข้าชม สามารถโทรศัพท์ไปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055-512870 

ข้อมูลจาก: แผ่นพับประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ตาก
ชื่อผู้แต่ง:
-