ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร อยู่ในการบริหารจัดการโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ศึกษาภูมิภาคหรืออาคารหอศิลปะดุริยนาฏ มีการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรม การศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีของท้องถิ่น ของจังหวัด และของชาติ

ที่อยู่:
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์:
055-722001, 055-722500 ต่อ 168
วันและเวลาทำการ:
ในวันและเวลาราชการ
เว็บไซต์:
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล