พิพิธภัณฑ์ชาวนา โรงเรียนพงษ์ศิลป์วิทยาคาร วัดมะนาว


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดมะนาว หมู่ 1 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์:
081-852-1195, 035-587348
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
อยู่ในระหว่างการปรับปรุง เสร็จประมาณปลายปี 2557-2558
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2547
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ชาวนา โรงเรียนพงษ์ศิลป์วิทยาคาร วัดมะนาว

ตัวอาคารเดิมเป็นโรงเรียนพงษ์ศิลป์วิทยาคาร สังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ที่ดินเป็นที่ราชพัสดุ ต่อมาโรงเรียนได้ยุบเลิกเนื่องจากนักเรียนมีจำนวนน้อย และเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตบริเวณวัด เจ้าอาวาสพิจารณาเห็นว่าน่าจะใช้ประโยชน์จากอาคารโรงเรียน ให้เป็นสถานที่ที่จะสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และสามารถนำวัฒนธรรมเหล่านี้มาปรับใช้อย่างมีคุณภาพในสังคมปัจจุบัน จึงขอใช้อาคารเป็นสถานที่ตั้งหอวัฒนธรรมนิทัศน์และเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา

ข้อมูลจาก: http://www.culture.go.th/research/hall/template_c24.html [accessed May 17 2006]
ชื่อผู้แต่ง:
-