หอวัฒนธรรมนิทัศน์ โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่


หอวัฒนธรรมนิทัศน์โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร) สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เริ่มจาก ดร.เกียรติศักดิ์ อิชยานันท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติในขณะนั้น ซึ่งเป็นศิษย์เก่า และเป็นคนในชุมชนอ้อมใหญ่ มีความคิดริเริ่มต้องการให้โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และเพื่อถ่ายทอดให้กับเยาวชน และประชาชนที่สนใจ ได้ศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจ วิถีชีวิตของคนริมน้ำ ประวัติศาสตร์เมืองนครปฐมให้มากขึ้น ในส่วนจัดแสดงนิทรรศการมีทั้งหมด 1 ห้อง อยู่บนอาคารเรียนชั้นเดียวของโรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ จัดแสดงวิถีชีวิตชาวนครปฐม อาชีพสำคัญ ประเพณี ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว และบุคคลสำคัญ

ที่อยู่:
โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์:
0-2812-5451
วันและเวลาทำการ:
วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่ 09:00 – 16:30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2545
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของหอวัฒนธรรมนิทัศน์โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่

ชุมชนตำบลอ้อมใหญ่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าร้อยปี จากหลักฐานที่ปรากฏในการสร้างวัดอ้อมใหญ่ว่าวัดได้ก่อตั้งมาก่อนปี พ.ศ. 2400 ตั้งอยู่ริมคลองอ้อมใหญ่ และคลองอ้อมน้อยซึ่งเดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำท่าจีน มีประชาชนทั้งเชื้อสายไทยและจีนตั้งถิ่นฐานทำอาชีพการเกษตรกันเป็นส่วนใหญ่ มีวัดอ้อมใหญ่ วัดคลองอ้อมใหญ่ เป็นศูนย์กลางของจิตใจ รวมทั้งศาลเจ้าเล่าปุนเล่ากง เป็นศูนย์รวมของคนไทยเชื้อสายจีน นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนวัดอ้อมใหญ่ และโรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่เป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนมายาวนานกว่า 70 ปีทีเดียว
 
หอวัฒนธรรมนิทัศน์โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร) สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยมีคุณครูมยุรี สัตตบงกช ผู้ดูแลหอวัฒนธรรมแห่งนี้ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประวัติของหอวัฒนธรรมนิทัศน์ว่า เริ่มจาก ดร.เกียรติศักดิ์ อิชยานันท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งเป็นศิษย์เก่า และเป็นคนในชุมชนอ้อมใหญ่ มีความคิดริเริ่มต้องการให้โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และเพื่อถ่ายทอดให้กับเยาวชน และประชาชนที่สนใจ ได้ศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจ วิถีชีวิตของคนริมน้ำ ประวัติศาสตร์เมืองนครปฐมให้มากขึ้น
 
หอวัฒนธรรมนิทัศน์ยังได้จัดเครื่องดนตรีไทยไว้ให้เด็กๆได้ใช้เรียน และสามารถเล่นดนตรีไทยได้ โดย ดร.เกียรติศักดิ์ให้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรี และจัดหาคุณครูมาสอนทางด้านดนตรีไทยให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย
ในส่วนจัดแสดงนิทรรศการมีทั้งหมด 1 ห้อง อยู่บนอาคารเรียนชั้นเดียวของโรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ ซึ่งจัดแสดงด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ด้วย วิดีโอ หรือ วีซีดี และหุ่นจำลอง
 
การจัดแสดงนิทรรศการประกอบไปด้วยเรื่องราวคือ “ประวัติศาสตร์เมืองนครปฐม” บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรทวารวดี เมืองนครไชยศรี เมืองนครปฐม เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของรัชกาลที่ 3 รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 เพื่อบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์
 
“วิถีชีวิตของชาวนครปฐม” ประเพณีต่างๆ เช่น งานนมัสการองค์ปฐมเจดีย์, ประเพณีแห่ธง สงกรานต์ และประเพณีการถวายพระเพลิง พระบรมศพพระพุทธเจ้า (อัฎฐมีบูชา) ซึ่งหลายๆ ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อน งานวันอัฎฐมีบูชา หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า การเผาศพพระพุทธเจ้าของจังหวัดนครปฐม จัดให้มีขึ้นประจำทุกปีที่วัดใหม่สุคนธาราม ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ตรงกับวันแรม 7 ค่ำ เดือน 6 นับเป็นแหล่งเดียวในภาคกลางของประเทศไทยที่จัดให้มีประเพณีนี้ขึ้น
 
“อาชีพของชาวนครปฐม” แน่นอนว่าต้องเป็นอาชีพเกษตรกรรม ทำนา นาบัว นากระเฉด สวนผลไม้ ชมพู่ มะพร้าวน้ำหอม ที่ขึ้นชื่อของชาวนครปฐมก็คือ ส้มโอ นั่นเอง
 
“แหล่งท่องเที่ยว” การล่องเรือในแม่น้ำนครชัยศรี, ตลาดริมน้ำ วัดดอนหวาย, พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง, พิพิธภัณฑ์พุทธวิถีนายก (วัดกลางบางแก้ว), ฟาร์มจระเข้, สวนสามพราน, วัดพระปฐมเจดีย์, พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเราจะได้ชื่นชมความงามของ พระที่นั่ง พระตำหนักในพระราชวังสนามจันทร์
 
“ศิลปิน และผู้มีผลงานดีเด่น” ไม่ว่าจะเป็นศิลปินแห่งชาติ นายจำเนียร ศรีไทยพันธ์ สาขาศิลปะการแสดงด้านดนตรีไทย ผศ.ดำรง วงค์อุปราช ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ด้านจิตกรรม เป็นต้น ผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดนครปฐม เช่น นางสมศรี นิยมทรัพย์ มีผลงานดีเด่นสาขาคหกรรม นางปัทมา ขุนภักดี ผู้มีผลงานดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์ เป็นต้น
 
หอวัฒนธรรมนิทัศน์ได้จัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระมหาธรราชเจ้าแห่งเมืองนครปฐม พระราชกรณียกิจของพระองค์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านการคมนาคม, ด้านการต่างประเทศ, ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข, ด้านความมั่นคงของชาติ และด้านศิลปะวัฒนธรรม
 
ภายในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ยังจัดแสดงภาพกิจกรรมที่เกิดจากนักเรียนของโรงเรียน และคนในชุมชน เช่น กิจกรรมวันปีใหม่, กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ ให้เราได้เห็นความน่ารักของเด็กๆ และความร่วมมือของคนในชุมชนอ้อมใหญ่อีกด้วย
 
เรื่อง/ภาพ : ณัฐพัชร์  ทองคำ
สำรวจ : 16 พฤษภาคม 2551
ชื่อผู้แต่ง:
-