พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์


พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ เกิดขึ้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีพระราชดำริให้ทำการรวบรวมโบราณวัตถุในเมืองนครชัยศรี(ในขณะนั้น) โดยมีชื่อว่าพระปฐมเจดีย์พิพิธภัณฑสถาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 กรมศิลปากร จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์หลังใหม่และใช้ชื่อ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ ดังนั้นอาคารพิพิธภัณฑ์หลังเดิมจึงโอนไปอยู่ภายใต้การดูแลของวัดพระปฐมเจดีย์ และใช้ชื่อพระปฐมเจดีย์พิพิธภัณฑสถานเหมือนเดิม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นพิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ และอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานจัดประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ วัตถุที่จัดแสดงได้แก่ โบราณวัตถุสมัยทวารวดี เช่น พระพุทธรูป ธรรมจักรหิน เป็นต้น

ที่อยู่:
วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์:
0-3425-7745, 03424-2143
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 8.30-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2454
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

นครชัยศรี

ชื่อผู้แต่ง: ศรีศักร วัลลิโภดม | ปีที่พิมพ์: ปีที่8 ฉบับ 3 (ส.ค. - พ.ย. 2525)

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

ชื่อบ้าน นามเมือง: นครปฐมและพระปฐมเจดีย์

ชื่อผู้แต่ง: สุจิตต์ วงษ์เทศ | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 16 ฉบับ 6 (เม.ย. 2538)

ที่มา: ศิลปวัฒนธรรม

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์: พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

ชื่อผู้แต่ง: ปราโมทย์ เหลาลาภะ และ กาญจนา เส็งผล | ปีที่พิมพ์: 2554;2011

ที่มา: โครงการวิจัยการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 ตุลาคม 2558


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณ ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "วัดใหญ่" บางครั้งเรียกกันว่า "พระธม" ซึ่งหมายถึง "พระใหญ่" สำหรับองค์พระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นการสร้างครอบเจดีย์องค์เดิมเมื่อปี พ.ศ. 2396 โดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ให้สร้างครอบพระเจดีย์องค์เดิมซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่มีฐานแบบโอคว่ำและมียอดปรางค์อยู่ข้างบน ซึ่งการก่อสร้างเจดีย์ครอบนี้แล้วเสร็จให้รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2413 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 17 ปี ปัจจุบันวัดพระปฐมเจดีย์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นที่ประดิษฐานองค์พระปฐมเจดีย์ที่ถือว่าเป็นสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
 
พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ เกิดขึ้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีพระราชดำริให้ทำการรวบรวมโบราณวัตถุในเมืองนครชัยศรี(ในขณะนั้น) โบราณวัตถุที่รวบรวมได้ในระยะแรกถูกนำมาเก็บรักษาไว้ที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ กระทั่งใน พ.ศ. 2454 จึงได้เคลื่อนย้ายไปไว้ในวิหารตรงข้ามพระอุโบสถ ต่อมาเรียกว่า พระปฐมเจดีย์พิพิธภัณฑสถาน จากนั้นในปี พ.ศ. 2477 ได้ยกฐานะเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร และเมื่อจำนวนวัตถุมีเพิ่มมากขึ้น ทำให้อาคารพิพิธภัณฑสถานหลังเดิมคับแคบ 
 
ในปี พ.ศ. 2510 กรมศิลปากรจึงจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์หลังใหม่ ดังนั้นอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหลังเดิมจึงตกอยู่ภายใต้การดูแลของวัดและใช้ชื่อพระปฐมเจดีย์พิพิธภัณฑสถานเหมือนเดิม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นพิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ และอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานจัดประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดีย์
 
วัตถุที่จัดแสดงได้แก่ โบราณวัตถุสมัยทวารวดี เช่น พระพุทธรูป ธรรมจักรหิน นอกจากนี้ยังมีสิ่งของเนื่องในพิธีศพของย่าเหล หรือ Yardley สุนัขตัวโปรดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์โปรดฯ ให้มีการจัดพิธีศพให้สมเกียรติในความจงรักภักดีและโปรดฯ ให้สร้างอนุสาวรีย์ไว้อาลัย ณ บริเวณพระราชวังสนามจันทร์
 
ข้อมูลจาก: ตรงใจ หุตางกูร. ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2546 ฉบับเนื้อหาโดยสังเขป. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (เอกสารอัดสำเนา), 2546.
ชื่อผู้แต่ง:
-