หอวัฒนธรรมนิทัศน์โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


หอวัฒนธรรมนิทัศน์โรงเรียนสิงห์บุรี ริเริ่มโดยนายดำรง ปิ่นทอง ได้รวบรวมวัตถุสิ่งของเพื่อใช้สอนวิชาสังคมศึกษา และเมื่อมีจำนวนสิ่งของมากขึ้น จึงได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดสร้างอาคาร โดยสร้างเสร็จในปี 2534 และในปี 2538 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธิเปิด ภายในแบ่งการจัดแสดงเป็น 6 ส่วน คือ 1.สิงห์บุรีเลิศล้ำ แสดงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของจังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 2. วัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ำน้อย แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย 3. เรียงร้อยประเพณี แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีต่าง ๆ ของชาวสิงห์บุรี 4. มากมีอริยาจารย์ แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวัดสำคัญ และพระเกจิอาจารย์หรืออริยสงฆ์ของสิงห์บุรี 5. สืบสานวีรกรรม แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวีรกรรมชาวบ้านบางระจัน และ 6. งามล้ำสมบัติไทย จัดแสดงโบราณวัตถุ ตำรายา ตำราหมอดู และเงินตรา

ที่อยู่:
โรงเรียนสิงห์บุรี 118 หมู่ 1 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์:
0-3651-1521
วันและเวลาทำการ:
เปิดในวันเวลาราชการ
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2534
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของหอวัฒนธรรมนิทัศน์โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

หอวัฒนธรรมนิทัศน์โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ริเริ่มโดยนายดำรงค์ ปิ่นทอง ได้รวบรวมวัตถุสิ่งของเพื่อใช้สอนวิชาสังคมศึกษา และเมื่อมีจำนวนสิ่งของมากขึ้น จึงขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากนายแพทย์สมหมาย ทองประเสริฐ เพื่อจัดสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยได้วางศิลาฤกษ์เมื่อปี พ.ศ. 2532 แล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2534 และในปี พ.ศ. 2538 วันที่ 16กุมภาพันธ์ 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารหอวัฒนธรรมนิทัศน์ 
 
ภายในจัดแสดงเรื่องราวแบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่
 
1. สิงห์บุรีเลิศล้ำ  แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การสร้างบ้านแปงเมือง สภาพทรัพย์ในดินของจังหวัดสิงห์บุรี แหล่งชุมชนโบราณ แผนที่ของจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจะแสดงอาณาเขตและสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี รวมทั้งภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสิงห์บุรี เช่น การเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ 5 ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบัน ที่เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้น 
 
2. วัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ำน้อย แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเตาเผาแม่น้ำน้อย ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ นับเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่แต่โบราณกาลครั้งกรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังแสดงวิถีชีวิต อาชีพ ความเป็นอยู่วัฒนธรรมของมนุษย์สองฝั่งแม่น้ำน้อย ภูมิปัญญาชาวบ้านในสาขาต่าง ๆ 
 
3. เรียงร้อยประเพณี แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีต่าง ๆ ของชาวสิงห์บุรี เช่น ประเพณีกำฟ้า ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ตีข้าวบิณฑ์ เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมนิทรรศการได้รู้จักประเพณีพื้นบ้านของจังหวัดสิงห์บุรี 
 
4. มากมีอริยาจารย์ แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวัดที่สำคัญ เกจิอาจารย์หรืออริยสงฆ์ ในจังหวัดสิงห์บุรี เช่น หลวงพ่อแพ หลวงปู่บุดดา หลวงพ่อเจ็ก หลวงพ่อจวน หลวงพ่อจรัญ และหลวงตาผึ่ง  มีผลงานของท่านที่ทำคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้กับจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องจากเมืองสิงห์บุรีเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และเมืองพระ ซึ่งมีวัดมากกว่าร้อยห้าสิบวัด
 
5. สืบสานวีรกรรม แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวีรกรรมชาวบ้านบางระจัน ซึ่งเป็นวีรชนที่สำคัญในการต่อสู้เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทย ในส่วนของห้องที่จัดแสดงในห้องนี้จะมีระบบเสียง แสง บรรยายประกอบ เพื่อให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวีรชนค่ายบางระจัน 
 
6. งามล้ำสมบัติไทย แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับโบราณวัตถุที่ค้นพบ รวมทั้งใบลานที่เกี่ยวกับตำรายาโบราณ ตำราหมอดู และเรื่องในพุทธประวัติ ประวัติการวิวัฒนาการของเงินตราไทย เป็นต้น 
 
ข้อมูลจาก: http://www.culture.go.th/research/hall/template_c23.html [accessed May 17 2006]
ชื่อผู้แต่ง:
-