พิพิธภัณฑ์ไทยพวน บ้านทราย


พิพิธภัณฑ์ไทยพวน บ้านทราย ตั้งอยู่ภายในวัดบ้านทราย อ.บ้านหมี่ ลพบุรี โดยใช้พื้นที่ชั้นล่างของศาลาใหญ่วัดบ้านทรายเป็นสถานที่จัดแสดง พิพิธภัณฑ์ริเริ่มโดยสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านทราย ที่ก่อตั้งศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลด้านวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่วัฒนธรรมและวิถีชีวิต และเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนและเยาวชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่วนหนึ่งของศูนย์ฯ ดังกล่าวคือการจัดทำ “พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย” มีอาจารย์สมคิด จูมทอง อดีตอาจารย์จากโรงเรียนบ้านทราย เป็นประธานและหัวเรือหลักในการจัดทำ โดยริ่มต้นจากการรับบริจาคสิ่งของมีค่าเก่าๆ   ทั้งข้าวของเครื่องใช้ ของโบราณจากคนในชุมชน เพื่อจัดแสดง เรื่องราวประวัติความเป็นมา ชาติกำเนิด วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และภูมิปัญญาในการดำรงชีวิตของชาวไทยพวนบ้านทราย  ในอดีตบรรพบุรุษคนไทยพวนตำบลบ้านทราย มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองเชียงขวาง ประเทศลาว ต่อมาได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยเมื่อราว 200 ปีมาแล้ว และถือได้ว่าอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีมีชาวไทยพวนอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นสิ่งบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของชาวไทยพวนบ้านทราย อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในครัวเรือน  การจำลองกวงเฮือน(ห้องนอน)  การทำผ้าทอมัดหมี่  เรือโบราณ นางกวัก  ตู้โชว์จัดแสดงเครื่องแต่งกายของชาวไทยพวน  นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงวัตถุสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากแหล่งโบราณคดีวัดจันเสน  และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ซึ่งที่บ้านเชียงนี้ชาวพวนบ้านทรายถือว่าเป็นพี่น้องชาวพวนด้วยกัน

ที่อยู่:
วัดบ้านทราย หมู่ 2 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทรศัพท์:
08-1254-9038
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2544
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ไทยพวน วัดบ้านทราย

พื้นที่บริเวณใต้ศาลาใหญ่วัดบ้านทราย สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านทราย  ได้จัดทำเป็น ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลด้านวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่วัฒนธรรมและวิถีชีวิต และเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนและเยาวชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายในศูนย์บรูณาการฯ แห่งนี้จึงได้จัดทำ “พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย” ขึ้น 

พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย  ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จัดตั้งขึ้นโดยสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านทราย มีอาจารย์สมคิด จูมทอง อดีตอาจารย์จากโรงเรียนบ้านทราย เป็นประธานสภาวัฒนธรรม  พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เริ่มต้นจากการรับบริจาคสิ่งของมีค่าเก่าๆ   ทั้งข้าวของเครื่องใช้ ของโบราณจากคนในชุมชน เพื่อจัดแสดง เรื่องราวประวัติความเป็นมา ชาติกำเนิด วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และภูมิปัญญาในการดำรงชีวิตของชาวไทพวนบ้านทราย 
ไทยพวนตำบลบ้านทราย เป็นชนชาติที่สืบเชื้อสายมาจากชาวพวน ซึ่งมีถิ่นฐานเดิมตั้งอยู่ที่เมืองเชียงขวาง ประเทศลาว ต่อมาได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยเมื่อราว 200 ปีมาแล้ว โดยแยกย้ายกันอยู่ในทุกภูมิภาครวมทั้งหมด 19 จังหวัด  และพื้นที่ของตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ก็เป็นพื้นที่หนึ่งในการตั้งถิ่นฐาน และถือได้ว่าอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีมีชาวไทยพวนอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นสิ่งบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของชาวไทยพวนบ้านทราย อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในครัวเรือน  การจำลองกวงเฮือน(ห้องนอน)  การทำผ้าทอมัดหมี่  เรือโบราณ นางกวัก  ตู้โชว์จัดแสดงเครื่องแต่งกายของชาวไทยพวน  ประเพณีสิบสองเดือน  นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงวัตถุสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากแหล่งโบราณคดีวัดจันเสน  และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ซึ่งที่บ้านเชียงนี้ชาวพวนบ้านทรายถือว่าเป็นพี่น้องชาวพวนด้วยกัน

ประเพณีที่น่าสนใจของชาวไทยพวนอาทิ ประเพณีเส่อกระจาด (ช่วงเดือนพฤศจิกายน) และเทศน์มหาชาติ  จัดกันภายหลังเทศกาลออกพรรษา ซึ่งจัดก่อนวันเทศน์มหาชาติ 1 วัน เพื่อเป็นการเยี่ยมเยือนพบปะสนทนา และทำบุญเทศน์มหาชาติร่วมกันในวันรุ่งขึ้น  เชื่อกันว่า การได้ฟังเทศน์มหาชาติจบทั้ง 13 กัณฑ์ ในวันเดียวกันจะทำให้ได้กุศลผลบุญมาก   ประเพณีกำฟ้า (ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ) เป็นประเพณีเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไทยพวนในด้านเกษตรกรรม มีความหมายและความสำคัญคือ เป็นการนับถือ สักการะบูชา (เป็นคำในภาษาพวน) เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เกิดความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะมีการทำบุญถวายข้าวจี่ ข้าวหลาม

แม้ว่าการจัดการของวัตถุในพิพิธภัณฑ์ยังไม่เป็นระบบ  และการจัดแสดงอย่างง่ายตามวิถีหรือความสามารถในชุมชนที่พึงจะมี   แต่พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทรายก็นับเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน  ที่จะทำให้เกิดการสืบทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อไป 


ข้อมูลจาก: การสัมภาษณ์อ.สมคิด จูมทอง โดยศิวัช นนทะวงษ์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2550
ชื่อผู้แต่ง:
-

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนบ้านทราย

บริเวณใต้ศาลาใหญ่ วัดบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นที่ตั้งของ ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน โดยความรับผิดชอบของสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านทราย เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน พื้นที่ส่วนหนึ่งนี้ได้จัดทำ “พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย” ขึ้น จุดเริ่มต้นคือการเปิดรับบริจาคสิ่งของเก่ามีค่า มาจัดเก็บดูแลรักษา รวบรวมภูมิปัญญาและอุปกรณ์วัสดุเครื่องใช้ประเภทต่างๆ จากคนในชุมชน ไว้สำหรับการศึกษาค้นคว้า ในเรื่องราวของประวัติความเป็นมา ชาติกำเนิด วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และภูมิปัญญาในการดำรงชีวิต
ชื่อผู้แต่ง:
-