ศูนย์อนุรักษ์มรดกไทย วัดโคกกรวด


ศูนย์อนุกรักษ์มรดกไทย วัดโคกกรวด อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่เดิมเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดโคกกรวด สร้างขึ้นในปี 2538 สมัยที่พระครูสิทธิดสมคุณเป็นเจ้าอาวาส ต่อมาคุณสมจิตร คงเจริญถิ่น นาวาอากาศเอกเถลิง อินทรพงษ์พันธ์ และคุณสมชาย อุทัยรัตน์ ร่วมกับทางวัดพัฒนาพิพิธภัณฑ์และจัดตั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์มรดกไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญระชนมายุ 36 พรรษา และได้เปิดทำการในวันที่ 13 เมษายน 2538 ภายในได้มีการรวบรวมและจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ท้องถิ่นต่าง ๆ อันเป็นมรดกไทยพื้นบ้านที่ควรรักษา

ที่อยู่:
วัดโคกกรวด ต.โคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140
โทรศัพท์:
03-5311-341
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2534
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล