ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมโรงเรียนบางซ้ายวิทยาคม


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมโรงเรียนบางซ้ายวิทยาคม เป็นแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาที่ให้ความรู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา ศิลปวัตถุโบราณอันทรงคุณค่า และภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของอำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ริเริ่มก่อตั้งโดยอาจารย์กิตติ ศุภิสิงห์ ซึ่งมีแนวคิดเพื่อจะรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้

ที่อยู่:
อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
โทรศัพท์:
0-3537-5108
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล