พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม


ที่อยู่:
ถนนอู่ทอง ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์:
0-3525-1586, 0-3525-2795
วันและเวลาทำการ:
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุสามเณรและนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2445
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

100 ปี โบราณพิพิธภัณฑ์ : นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 2545

ที่มา: กรุงเทพฯ : สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 3 พระนครศรีอยุธยา สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

แหล่งค้นคว้า: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม ใช้อาคารพระราชวังจันทรเกษมหรือวังหน้า เป็นที่จัดแสดงซึ่งปรากฏหลักฐานตามพระราชพงศาวดารสันนิษฐานได้ว่า สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ประมาณพุทธศักราช 2120 ให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นอกจากนี้ยังเคยเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชที่สำคัญถึง 8 พระองค์ ภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในปีพุทธศักราช 2310 พระราชวังจันทรเกษมได้ถูกทิ้งร้างไปและได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในภายหลัง ใช้พระที่นั่งและอาคารต่างๆ ในการจัดแสดง ดังนี้ 1.พลับพลาจตุรมุขจัดแสดงเป็นห้องที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่มีอยู่เดิมภายในพระราชวังแห่งนี้ 2.พระที่นั่งวิมานรัตยา จัดแสดงโบราณวัตถุสมัยต่างๆ ที่เก็บรวบรวมโดยพระยาโบราณราชธานินทร์ ได้แก่ ประติมากรรมและพระพุทธรูป 3.อาคารที่ทำการภาค จัดแสดงศิลปะสถาปัตยกรรมอยุธยา เครื่องปั้นดินเผาสินค้านำเข้าและส่งออกที่สำคัญของอยุธยา อาวุธยุทธภัณฑ์ ศิลปวัตถุพุทธบูชา วิถีชีวิตริมน้ำชาวกรุงเก่า

ข้อมูลจาก : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.“เที่ยว ท่อง ย่ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ,มปป. หน้า 34-35
ชื่อผู้แต่ง:
-