ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลเวียงเหนือ


ที่อยู่:
โรงเรียนเวียงชัยพิทยา ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์:
053-662651
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน (ติดต่อล่วงหน้า)
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2562
ของเด่น:
โต๊ะทรงงาน / เอกสารล้านนาโบราณ
จัดการโดย:

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลเวียงเหนือ...

โดย:

วันที่: 21 มิถุนายน 2562

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลเวียงเหนือ...

โดย:

วันที่: 21 มิถุนายน 2562

ผังจัดแสดง

โดย:

วันที่: 21 มิถุนายน 2562

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลเวียงเหนือ

การจัดทำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลเวียงเหนือเกิดขึ้นจากการความต้องการของชุมชนโดยใช้พื้นที่ของอาคารศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน ที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนเวียงชัยพิทยา ซึ่งเป็นอาคารที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต่เดิมเป็นอาคารแบบเปิด ต่อมาท่านพระครูพิธานพิพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดพนาลัยเกษมได้ปรับปรุงให้เป็นอาคารที่เหมาะสมต่อการจัดแสดงเรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชน

ต่อมาทางสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ใช้พื้นที่ตำบลเวียงเหนือในการทำวิจัยภายใต้นโยบาย “หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นที่ หนึ่งนวัตกรรม” (Triple-One) เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน รวมทั้งข้อมูลพื้นของชุมชนที่แสดงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของตำบลเวียงเหนือ และถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการบูรณาการองค์ความรู้ทางสังคมด้านต่างๆ เช่น การศึกษาบริบทชุมชน การสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การพัฒนาเครือข่ายชุมชน ซึ่งได้ผลผลิตเป็นนวัตกรรมทางสังคม สามารถช่วยเหลือชุมชนเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี จึงมีการต่อยอดงานวิจัยเพื่อให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม จึงเกิดการจัดทำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลเวียงเหนือขึ้นมา

ภายในอาคารจัดแสดงแบ่งออกเป็น 5 โซน คือ

1. ข้อมูลแสดงพัฒนาการของชุมชนในรูปของ time line

2. โต๊ะทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งมาเยี่ยมชม

3. ปราชญ์ชุมขนตำบลเวียงเหนือ

4. วัตถุทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน และประเพณี 

5. แหล่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนคนเวียงเหนือ

ข้อมูลจาก:

แผ่นพับประชาสัมพันธ์พิพิธภัณพ์พื้นบ้านตำบลเวียงเหนือ

ชื่อผู้แต่ง:
ภัทรีพันธุ์ พันธุ
คำสำคัญ: