พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก


ที่อยู่:
จ.ยโสธร
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2557
ของเด่น:
ความเป็นมาของบั้งไฟ โดยจัดฉายเป็นภาพยนตร์ 4 มิติ และนิทรรศการเกี่ยวกับคางคกชนิดต่างๆ ที่พบได้ในเมืองไทย
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล