ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
อาคารคณะนิติศาสตร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์:
0-2807-4500-27 ต่อ 321, 419
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 8:30 ถึง 16:30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2541
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศก็คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ชื่อเดิมในขณะนั้น) ได้จัดตั้งศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็นสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2535

ในปี พ.ศ. 2541 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ได้จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ซึ่งคุณนารีรัตน์ สกลเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ ได้บอกถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมฯ ว่า เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่วัฒนธรรม, เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัยและรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรม, เพื่อประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน, เพื่อทำหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมแล้วแต่กรณี

ในแต่ละปีการศึกษาทางศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จะจัดกิจกรรม 10-12 กิจกรรมด้วยกัน คือ ทางด้านการอนุรักษ์ และเผยแพร่ทางด้านวัฒนธรรม ที่จะเน้นมากเป็นพิเศษ คือด้าน คุณธรรม จริยธรรม เช่น การประกวด มารยาทไทย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุจริต ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม มาช่วยอบรมเรื่องการไหว้ การทำความเคารพ และมารยาททางสังคม และยังบริการชุมชน อย่างเช่นนำนักศึกษาจากโครงการสอนดนตรี และนาฏศิลป์ไทยแก่เยาวชนที่สนใจ ซึ่งโครงการนี้เริ่มแรกได้จัดสอนให้กับลูกหลานอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยก่อน โดยนำครูดนตรี และครูนาฏศิลป์ ซึ่งคุณนารีรัตน์ เรียกว่า “ครูภูมิปัญญา” มาสอนดนตรีไทยให้ และในปัจจุบันได้สอนให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเยาวชนใกล้เคียงที่สนใจ ทุกวันเสาร์ โดยใช้ชื่อ “ชมรมดนตรีไทย” ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะออกเกียรติบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาตามระดับขั้น ตามเกณฑ์ของกรมศิลปากร นักศึกษา และเยาวชนบางคนสามารถนำเกียรติบัตรนี้ไปสมัครงาน หรือไปสอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยม หรือมหาวิทยาลัยได้เลย แต่เสียดายที่ว่า ในแต่ละเทอม นักเรียนที่มาเรียนดนตรีไทยจะค่อยๆ เลิกเรียนไป

ทางมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ให้ทุนเพื่อการเรียนการศึกษา อย่างเช่น ทุนเรียนดี ทุนยากจน และทุนความสามารถพิเศษ ทางด้านกีฬา และความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย และนาฏศิลป์ และทางด้านร้องเพลงไทยเดิม ซึ่งจะเรียนฟรีตลอดหลักสูตร แต่นักศึกษากลับให้ความสนใจน้อยกว่าที่ควร คุณนารีรัตน์บอกว่านักศึกษาบางคนมาเรียนแล้วเปลี่ยนไปเล่นดนตรีสากล อย่างกีตาร์ก็มี ซึ่งให้เหตุผลง่ายๆ ว่า “เบื่อ” และนี่จึงเป็นภารกิจของคุณนารีรัตน์ และศูนย์วัฒนธรรมที่จะช่วยกันอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่วัฒนธรรม อย่างนาฏศิลป์และดนตรีไทยให้คงไว้ในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และเพื่อชุมชนโดยรอบ

ในอนาคตคุณนารีรัตน์หวังว่าจะมีเรือนไทยสักหลังเพื่อจัดทำเป็นศูนย์วัฒนธรรมอย่างสมบูรณ์แบบ โดยจะทำเป็นหอประวัติคุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว ผู้บริจาคที่ดินให้กับมหาวิทยาลัย ประวัติคุณพลกฤษณ ประโมทะกะ ผู้จัดตั้งมหาวิทยาลัย และผลงานต่างๆ ของนักศึกษา

เรื่อง/ภาพ : ณัฐพัชร์ ทองคำ

สำรวจ : 31 กรกฎาคม 2551

ชื่อผู้แต่ง:
-