พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาะยอ


ที่อยู่:
โรงเรียนท้ายยอ หมู่ 9 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์:
074-450568
วันและเวลาทำการ:
เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2553
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาะยอ

เกาะยอเป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง มีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยทางบกประมาณ 20 กิโลเมตร และโดยทางน้ำหรือทางทะเลประมาณ 6 กิโลเมตร ในอดีตการเดินทางระหว่างเกาะยอกับเมืองสงขลาค่อนข้างยากลำบาก ต้องเดินทางโดยทางเรือเท่านั้น ต่อมาปี 2529 เมื่อมีการสร้างสะพานติณสูลานนท์ เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง อ.เมือง กับ อ.สิงหนคร โดยสะพานทั้ง 2 ช่วง เชื่อมต่อกับแผ่นดินของเกาะยอด้วย เกาะยอมีทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่สืบทอดกันมานาน เช่น ประเพณีแห่หมรับเรือนสิบ ประเพณีขึ้นเขากุฏิ

นอกจากนี้เกาะยอยังเป็นที่ตั้งของสถาบันทักษิณคดีอีกด้วย โรงเรียนวัดท้ายยอ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเกาะยอ เปิดพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาะยอขึ้นภายในโรงเรียนวัดท้ายยอ โดยได้รวบรวมโบราณวัตถุจากชาวบ้านในพื้นที่มาจัดแสดง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน วัตถุจัดแสดงส่วนใหญ่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ภายในครัวเรือน ซึ่งบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชาวเกาะยอ อาทิ สวด ที่ใช้หุงข้าวสมัยโบราณ ไห ซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาในสมัยอยุธยา ระหว่างปี พ.ศ.1893-2310 เหลาะ เครื่องตีเตือนภัยโบราณ และแม่พิมพ์กระเบื้องโบราณ เป็นต้น

ข้อมูลจาก: http://news.impaqmsn.com/articles.aspx?id=305850&ch=lc1[accessed 28092010]
ชื่อผู้แต่ง:
-