พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส เป็นพิพิธภัณฑสถานตั้งอยู่ในบริเวณวัดมัชฌิมาวาส ตั้งแต่ พ.ศ.2477 ต่อมากรมศิลปากรได้ประกาศเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส ได้จัดแสดงโบราณวัตุศิลปวัตถุ ที่มีอายุสมัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ขวานหินขัด หม้อลายเขียนสี และโบราณวัตถุสมัยประวัติศาสตร์ เช่น พระพิมพ์ดินดิบ ศิลปะทวารวดี พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระศิวะ ท้าวกุเวร พระพุทธรูป แบบและปางต่าง ๆ เครื่องถ้วยจีน บรรดาโบราณวัตถุเหล่านี้เป็นของที่พระเทพวิสุทธิคุณและพระราชศีลสังวร อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส ได้รวบรวมเก็บรักษาไว้ โดยเป็นวัตถุที่ได้มาจากแถบอำเภอสทิงพระ และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ที่อยู่:
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์:
0-7431-1728
วันและเวลาทำการ:
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2482
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส เป็นพิพิธภัณฑสถานตั้งอยู่ในบริเวณวัดมัชฌิมาวาส ตั้งแต่ พ.ศ.2477 - 2521 ได้ทำการบูรณะกุฎิเก่าใน พ.ศ.2482 และได้จัดตั้งห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ของวัดมัชฌิมาวาส ที่อาคารไม้หลังศาลาฤษีดัดตน ต่อมาในปี พ.ศ.2513 ได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถให้มีสภาพเหมือนเดิม โดยมีพระราชศีลสังวร (ช่วง อตถเวที) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้เป็นแม่งานดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์มาโดยตลอดและแล้วเสร็จเมื่อ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2514 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์มาทรงยกช่อฟ้า เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2516 พ.ศ.2521 - 2524 พระราชศีลสังวร เป็นเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส ท่านเป็นผู้ทีเก็บรวบรวมโบราณวัตถุศิลปวัตถุในอำเมือง อำเภอสทิงพระ และอำเภอระโนต ไว้เป็นจำนวนมาก จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานมัชฌิมาวาสขึ้น เพื่อจัดแสดงโบราณศิลปวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้

ต่อมากรมศิลปากรได้ประกาศเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส ได้จัดแสดงโบราณวัตุศิลปวัตถุ ที่มีอายุสมัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ขวานหินขัด หม้อลายเขียนสี และโบราณวัตถุสมัยประวัติศาสตร์ เช่น พระพิมพ์ดินดิบ ศิลปะทวารวดี พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระศิวะ ท้าวกุเวร พระพุทธรูป แบบและปางต่าง ๆ เครื่องถ้วยจีน บรรดาโบราณวัตถุเหล่านี้เป็นของที่พระเทพวิสุทธิคุณและพระราชศีลสังวร อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส ได้รวบรวมเก็บรักษาไว้

ข้อมูลจาก: http://www.nationalmuseums.finearts.go.th/muchimavas/history.htm
ชื่อผู้แต่ง:
-