ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช


ที่อยู่:
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 333 หมู่ที่ 3 บ้านเชียงพัง ต.นากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์:
042-910011
วันและเวลาทำการ:
เปิดในวันเวลาราชการ
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2548
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล