พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ริเริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณปี 2536-2537 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา รวบรวมโบราณวัตถุ เหรียญตรา และของมีค่า ที่พบในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจากการเปิดรับบริจาคจากประชาชนทั่วไป โดยนำมาจัดแสดงไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่:
ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์:
0-4271-1586
เว็บไซต์:
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล