พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์:
0-4281-1895
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร

หลวงปู่หลุย จันทสารเถระ (พ.ศ.2444 - 2532) เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ หลวงปู่หลุยเป็นผู้มีปฏิปทา ชอบจาริกไปในที่ต่าง ๆ ตลอดจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของท่าน เมื่อท่านมรณภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่างแบบเจดีย์เพื่อบรรจุอัฐิธาตุของหลวงปู่หลุย และมีกระแสรับสั่งให้สร้างไว้ใกล้กับอัฐิของพระอาจารย์มั่น ที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์บริขารพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ ในวัดป่าสุทธาวาส จากพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ป้ายบอกทางชี้ไปยังพิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย ซึ่งห่างออกไปเป็นระยะประมาณ 200 - 300 เมตร ลักษณะของอาคารเป็นทรงเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยม บันไดปรากฏอยู่ด้านหน้านำผู้เข้าเยี่ยมไปยังชั้นสอง ซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดง

ส่วนด้านล่างมีลักษณะเป็นโถงที่มีการสร้างภาพจำหลักใช้เทคนิคลงรักปิดทอง แบ่งเนื้อหาเป็น 7 ส่วน ได้แก่ (1) โลกมืดด้วยอวิชชา (2) พระสัมมาสัมพุทธะเจ้าอุบัติในโลก (3) อริยสัจสี่ (4) พระพุทธดำรัสตรัสสั่ง (5) พระสังคายนาครั้งที่ 1 (6) พระเถราประกาสพระศาสนา (7) คณะสงฆ์ไทยฝ่ายธรรมยุติ และได้กล่าวถึงพระสงฆ์ผู้ที่สั่งสอนสายวิปัสสนาธุระพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และพระอาจารย์หลุย จันทสาโร

ชั้นบนมีทางเข้าในตัวอาคาร 3 ทาง กรอบหน้าต่างเป็นส่วนประกอบอาคารที่นำเสนอสิ่งที่เกี่ยวโยงกับพระพุทธศาสนาคือ เป็นรูปคล้ายใบโพธิ์หรือกลีบบัว ภายในแสดงรูปหุ่นขี้ผึ้งจำลองพระอาจารย์หลุย โดยมีวัตถุที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่แสดงไว้ในอาคารเช่นเดียวกันกับพิพิธภัณฑ์ของพระอาจารย์มั่น ทั้งบริขารประจำวัน สมุดบันทึกธรรม และบริขารเบ็ดเตล็ดและเครื่องมือทำกลด ซึ่งเป็นงานอดิเรกยามว่างของพระอาจารย์หลุย คำบรรยายเป็นภาษาไทยเพียงอย่างเดียวไม่เหมือนกับคำบรรยายในอาคารพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ที่มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

ข้อมูลจาก: การสำรวจภาคสนาม ของสำนักวิจัยและสนับสนุนการวิจัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2547
ชื่อผู้แต่ง:
-