หนังสือ

คน ของ ท้องถิ่น: เรื่องเล่าสยามใหม่ จากมุมมองของชุมชน

ชื่อผู้แต่ง : ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ(บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2012

ISBN 978-616-7154-14-5

คน-ของ-ท้องถิ่น เป็นหนังสือในชุดพิพิธภัณฑ์ ที่เกิดขึ้นจากงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ในหัวข้อ  “สยามใหม่” จากมุมมองท้องถิ่น

ดาวน์โหลด

"ศรัทธา สักการะ" ความเชื่อ ภูมิปัญา สู่วิถีล้านนา

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์มานุษยาวิทยาสิรินธร

ปีที่พิมพ์ : 2019

ISBN 978-616-7154-85-5

ศมส.ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา จัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนาในหัวข้อ "ศรัทธา สักการะ" ความเชื่อ ภูมิปัญา สู่วิถีล้านนา เมื่อปี พ.ศ. 2559  ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของที่นำมาจัดแสดงในงานา ได้รับการบันทึกและรวบรวมโดยชาวเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ แ ละนำมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่ในวงกว้าง

ดาวน์โหลด

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา

ชื่อผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ

ปีที่พิมพ์ : 2015

ISBN 978-616-7154-30-5

หนังสือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา จัดทำโดยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา โดยมีศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเป็นผู้สนับสนุน เป็นการแนะนำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนาที่อยู่ในเครือข่ายฯ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน เสมือนเป็นคู่มือท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคเหนือ พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมันอย่างดี สี่สี สองภาษาคือไทย-อังกฤษ

Re-Collection # 2 ย้อนทวนความหมายของ(ไม่)ธรรมดา

ชื่อผู้แต่ง : นวลพรรณ บุญธรรม และนุชจรี ใจเก่ง(บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2016

ISBN 978-616-7154-46-6

บทบันทึกว่าด้วยเรื่องราวและคุณค่าของวัตถุชุดหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตผู้คน ช่วงเวลา และพื้นที่ โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และเครือช่ายชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างกระบวนการจัดการความรู้ในพิพิธภัณฑ์ของตน โดยใช้วัตถุในพิพิธภัณฑ์เป็นสื่อในการสร้างกระบวนการร้อยเรื่องเล่า หนังสือได้แสดงให้เห็นการทบทวนและตีความวัตถุธรรมดาสามัญที่มีในพิพิธภัณฑ์ ทำให้เกิดมุมมองใหม่ต่อวัตถุหนึ่งชิ้น แต่ขยายขอบเขตการสร้างความรู้ใหม่ อีกมากมาย

ดาวน์โหลด

Re-Collection # 1 ย้อนทวนความหมายของ(ไม่)ธรรมดา

ชื่อผู้แต่ง : นวลพรรณ บุญธรรม และนุชจรี ใจเก่ง(บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2016

ISBN 978-616-7154-45-9

บทบันทึกว่าด้วยเรื่องราวและคุณค่าของวัตถุชุดหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตผู้คน ช่วงเวลา และพื้นที่ โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และเครือช่ายชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างกระบวนการจัดการความรู้ในพิพิธภัณฑ์ของตน โดยใช้วัตถุในพิพิธภัณฑ์เป็นสื่อในการสร้างกระบวนการร้อยเรื่องเล่า หนังสือได้แสดงให้เห็นการทบทวนและตีความวัตถุธรรมดาสามัญที่มีในพิพิธภัณฑ์ ทำให้เกิดมุมมองใหม่ต่อวัตถุหนึ่งชิ้น แต่ขยายขอบเขตการสร้างความรู้ใหม่ อีกมากมาย

ดาวน์โหลด

สูจิบัตรประกอบนิทรรศการแม่โพสพในความเปลี่ยนแปลง

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ปีที่พิมพ์ : 2016

ISBN -

นิทรรศการเรื่องแม่โพสพในความเปลี่ยนแปลง มาจากการทำงานระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนางานพิพิธภัณฑ์ของตนเองในการสื่อสารเรื่องราวทั้งในอดีตและปัจจุบันกับสังคมอย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โหลด

สูจิบัตรเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 2 : สยามใหม่จากมุมมองท้องถิ่น

ชื่อผู้แต่ง :

ปีที่พิมพ์ : 2011

ISBN

พุทธศักราช 2553 เป็นปีครบรอบหนึ่งศตวรรษแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งทรงครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2411-2453  ช่วงเวลาสี่สิบกว่าปีในรัชสมัยของพระองค์ท่าน เป็นเวลาที่สยามก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่  เกิดความเปลี่ยนแปลงสำคัญยิ่งหลายด้าน จนนักวิชาการหลายคนถือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นเป็นการเข้าสู่ความเป็นสังคมสมัยใหม่ พร้อมเรียกขานกันอย่างไม่เป็นทางการว่าเป็นยุค “สยามใหม่” งานเทศกาลจึงเป็นการร่วมเฉลิมฉลองรัชสมัยอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทย ภาพของสยามใหม่ ในความรับรู้ทั่วไป มักจะเป็นภาพของการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างใหญ่ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากศูนย์กลาง และกระจายออกไปในภูมิภาค  เช่น การปฏิรูประบบราชการ  การเกิดกระทรวงทบวงกรม เทคโนโลยี การสื่อสารและคมนาคม การศึกษา  การผลิตเพื่อการค้า การนำเข้าสินค้าและความทันสมัยจากต่างประเทศ รูปแบบศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ฯลฯ   สิ่งที่เรามักจะยังมองไม่เห็น คือภาพของความเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของผู้คนที่เป็นไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ เรื่องราว ความจำ หลากหลายกันออกไปในแต่ละท้องที่  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถช่วยให้เราย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ เรื่องราว ที่เกิดขึ้นท้องถิ่นในยุคร้อยกว่าปีมาแล้วได้เป็นอย่างดี โดยอาศัยวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่เก็บรวบรวมไว้ รวมทั้งเรื่องเล่าของคนในท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา  เนื้อหาของท้องถิ่นจะช่วยเติมเต็มภาพความเปลี่ยนแปลงให้มีสีสัน มีชีวิตชีวา มีเรื่องราวของคนเล็กคนน้อยควบคู่ไปกับความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ ของประเทศ และเป็นการจุดประกายความสนใจให้เกิดการค้นคว้าวิจัยต่อไป

ดาวน์โหลด

เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ปีที่พิมพ์ : 2011

ISBN -

สูจิบัตรงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2551

ดาวน์โหลด

ท้องถิ่นไหล่หิน

ชื่อผู้แต่ง :

ปีที่พิมพ์ : 2011

ISBN -

หนังสือเล่มเล็กที่ โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร สนับสนุนให้ชาวบ้าน เขียนเล่าความเป็นมาของหมู่บ้าน วัด พิพิธภัณฑ์ ประเพณี และวิถีชีวิตวัฒนธรรมของตนเอง พร้อมภาพประกอบที่สวยงามทุกแง่มุมของหมู่บ้าน

Local Museums Research and Development Project

ชื่อผู้แต่ง : Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ปีที่พิมพ์ : 2011

ISBN -

An introduction to the Local Museums Research and Development Project.

ดาวน์โหลด