รายชื่อพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์จุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน "จุ้ย" แปลว่า น้ำ "ตุ่ย" แปลว่า ครกตำข้าว เนื่องจากในสมัยก่อนบริเวณหน้าศาลเจ้า เป็นคลองกว้างมีน้ำมาก ชาวบ้านจึงสร้างกังหันขึ้นเพื่อใช้กำลังจากน้ำมาตำข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้ว จึงเป็นที่มาของชื่อจุ้ยตุ่ย ในอดีตชาวภูเก็ตที่เลื่อมใสศรัทธาได้เข้ามามีส่วนร่วมในศาลเจ้าโดยการบริจาคข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับศาลเจ้า เพื่อใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆ รวมถึงข้าวของที่เป็นของศาลเจ้าเอง เมื่อเวลาผ่านไปของเหล่านี้ไม่ได้ใช้งานและกระจัดกระจาย บ้างชำรุดทรุดโทรม ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริหารศาลเจ้า เห็นควรมีการจัดการและอนุรักษ์ จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ และได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำในการจัดการข้อมูล ที่ได้จากการไปสัมภาษณ์ผู้อาวุโส รวมถึงแนวทางเบื้องต้นในการจัดทำพิพิธภัณฑ์ จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์กรมหาชน) ภายในจัดแสดงประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าฯและประเพณีกินผ้ก พร้อมกับแสดงข้าวของเครื่องใช้ของศาลเจ้าที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและความเชื่อของคนในชุมชน

จ. ภูเก็ต