ข่าวจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

กรมศิลปากรเผยพบจารึกลานเงินภาษาบาลี หลังเจดีย์วัดศรีสุพรรณถล่ม อายุ 517 ปี

กรมศิลปากรเผยพบจารึกลานเงินภาษาบาลี หลังเจดีย์วัดศรีสุพรรณถล่ม อายุ 517 ปี

QR-code edit Share on Facebook
เวลาที่โพส

โพสต์เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 22:38:30

บทความโดย : ทีมงาน

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 - 17:45 น.

กรมศิลปากรเผยพบจารึกลานเงินภาษาบาลี หลังเจดีย์วัดศรีสุพรรณถล่ม อายุ 517 ปี
นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า หลังจากเจดีย์วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พังทลายลงเมื่อวันที่ 29 กันยายน ทำให้พบโบราณวัตถุจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ เจดีย์จำลองสำริด ภายในบรรจุพระธาตุ พระพุทธรูปหินควอตซ์ และหลักฐานสำคัญยิ่งอีกชิ้นหนึ่ง คือ จารึกลานเงิน จำนวน 1 ลาน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรโบราณของกรมศิลปากรได้อ่านและวิเคราะห์อักขรวิธี พบว่าเป็นจารึกลานเงินภาษาบาลี ที่เขียนด้วยอักษรธรรมล้านนาทั้ง 2 ด้านของลานเงิน ด้านที่หนึ่ง จำนวน 6 บรรทัด และด้านที่สอง จำนวน 7 บรรทัด ตัวอักษรกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21เมื่อพิจารณาร่วมกับจารึกวัดศรีสุพรรณที่จารึก เมื่อ พ.ศ.2052 ในรัชสมัยพระเมืองแก้ว ที่มีข้อความระบุปีที่สร้างพระเจดีย์เมื่อ พ.ศ.2048 จึงอนุมานได้ว่าจารึกลานเงินนี้น่าจะจารขึ้นในช่วง พ.ศ.2048 หรือราว 517 ปีมาแล้ว เนื้อหาของจารึกกล่าวถึง ปฏิจจสมุปบาท อันเป็นหลักธรรม ที่กล่าวถึงเหตุ และผลของชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกันไปไม่ขาดสาย เมื่อสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น ก็เป็นเหตุให้อีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสืบต่อกันไปเป็นลูกโซ่ จารึกด้านที่ 2 ส่วนท้ายกล่าวถึงพุทธอุทานคาถาที่เป็นปฐมพุทธอุทาน อันเกิดจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในปฏิจจสมุปบาท การจารึกหลักธรรมดังกล่าวไว้ในพระเจดีย์ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไปLink ข่าว  https://www.matichon.co.th/education/religious-cultural/news_3623251
 

ผู้เขียน :

คำสำคัญ : โบราณวัตถุ เชียงใหม่ เจดีย์วัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ จารึกลานเงินภาษาบาลี จารึกลานเงิน วัดศรีสุพรรณ จารึกวัดศรีสุพรรณ