จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกพ่อขุนรามคำแหง

จารึก

จารึกพ่อขุนรามคำแหง ด้านที่ ๓

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:48

ชื่อจารึก

จารึกพ่อขุนรามคำแหง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๑ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย, ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง พุทธศักราช ๑๘๓๕

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช ๑๘๓๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๔ ด้าน มี ๑๒๗ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๓๕ บรรทัด, ด้านที่ ๒ มี ๓๕ บรรทัด, ด้านที่ ๓ มี ๒๗ บรรทัด และด้านที่ ๔ มี ๒๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. ๒๕๒๑), (พ.ศ. ๒๕๒๖)

ผู้ปริวรรต

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. ๒๕๒๑), (พ.ศ. ๒๕๒๖)

ผู้ตรวจ

๑) คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๒๑)
๒) กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๖)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ยอร์ช เซเดส์ : “เบื้องตีนนอน” = ทิศเหนือ
๒. ยอร์ช เซเดส์ : “ตลาดปสาน” = ตลาดมีห้องแถว ภาษาเปอร์เซียว่า บาซาร์
๓. ยอร์ช เซเดส์ : “อจนะ” = เป็นพระนามพระพุทธรูป หรืออจนะ ใช้ในความว่า สิ่งที่ควรบูชา (บาลีว่า อจฺจนา แปลว่า การบูชา การเซ่นสรวง)
๔. ยอร์ช เซเดส์ : “ปราสาท” = เข้าใจว่าปราสาทหิน ซึ่งเป็นวัดพระพายหลวงบัดนี้
๕. ยอร์ช เซเดส์ : “เบื้องหัวนอน” = ทิศใต้
๖. ยอร์ช เซเดส์ : “สรีดภงส์” = มาจากภาษาสันสกฤตว่า สริทฺกงฺค แปลว่า ทำนบ
๗. ยอร์ช เซเดส์ : “โคก” = ที่ดอน, ที่สูง, น้ำโคกคือน้ำที่ไหลลงจากที่สูงคือน้ำตก
๘. ยอร์ช เซเดส์ : “พระขพุง” = เป็นชื่อภูเขา
๙. ตรงใจ หุตางกูร, วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี : เดิมอ่านว่า “ใก”
๑๐. ยอร์ช เซเดส์ : “อั้น” = นั้น
๑๑. ยอร์ช เซเดส์ : “๑๒๑๔ เป็นมหาศักราช” = ตรงกับ พุทธศักราช ๑๘๓๕
๑๒. ยอร์ช เซเดส์ : “เดือนดับ” = วันสิ้นเดือน
๑๓. ยอร์ช เซเดส์ : “เดือนโอกแปดวัน” = ขึ้นแปดค่ำ
๑๔. ยอร์ช เซเดส์ : “เดือนเต็ม” = วันเพ็ญ
๑๕. ยอร์ช เซเดส์ : “เดือนบ้างแปดวัน” = แรมแปดค่ำ
๑๖. ตรงใจ หุตางกูร, วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี : เดิมอ่านว่า “กนน”
๑๗. ยอร์ช เซเดส์ : “คัน” = ครั้น
๑๘. ตรงใจ หุตางกูร, วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี : เดิมอ่านว่า “รูจาศรี”
๑๙. ยอร์ช เซเดส์ : “กระพัด” = สายเชือกที่ผูกกูบหรือสับประคับ คล้องไว้กับโคนหางช้าง (คำเขมร)
๒๐. ยอร์ช เซเดส์ : “ลยาง” = สายเชือกที่ผูกกูบหรือสับประคับ รัดกับตัวช้าง (คำเขมร)
๒๑. ยอร์ช เซเดส์ : “รูจาครี” = เป็นชื่อช้าง
๒๒. ตรงใจ หุตางกูร, วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี : เดิมอ่านว่า “ธาคุ”
๒๓-๒๔. ยอร์ช เซเดส์ : “ถ้ำพระรามแลถ้ำรัตนธาร” = โปรดดูหนังสือพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วง ฉบับ พ.ศ. ๒๔๙๘ โรงพิมพ์อักษรบริการ หน้า ๑๗๙-๑๘๒
๒๕. ยอร์ช เซเดส์ : “ในกลวง” = ในบริเวณ, ในภายใน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170