จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกพ่อขุนรามคำแหง

จารึก

จารึกพ่อขุนรามคำแหง ด้านที่ 2

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:48

ชื่อจารึก

จารึกพ่อขุนรามคำแหง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ 1 ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย, ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง พุทธศักราช 1835

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช 1835

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 4 ด้าน มี 127 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 35 บรรทัด, ด้านที่ 2 มี 35 บรรทัด, ด้านที่ 3 มี 27 บรรทัด และด้านที่ 4 มี 27 บรรทัด

ผู้อ่าน

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. 2521), (พ.ศ. 2526)

ผู้ปริวรรต

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. 2521), (พ.ศ. 2526)

ผู้ตรวจ

1) คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2521)
2) กรมศิลปากร (พ.ศ. 2526)

เชิงอรรถอธิบาย

1. ยอร์ช เซเดส์ : “เมือ” = ไป
2. ยอร์ช เซเดส์ : “ลาง” = ไทยใหญ่ใช้เรียก ขนุน, ลาวใช้เรียกมะพร้าวเปลือกหวานชนิดหนึ่ง
3. ยอร์ช เซเดส์ : “ตระพังโพยสี” = บ่อชื่อโพยสี
4. ยอร์ช เซเดส์ : “ตรีบูร” = กำแพงสามชั้น กำแพงอันเป็นมงคล
5. ยอร์ช เซเดส์ : “โอยทาน” = ให้ทาน
6. ยอร์ช เซเดส์ : “ท่วย” = ฝูง, หมู่
7. ตรงใจ หุตางกูร, วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี : เดิมอ่านว่า “ซิ่น”
8. ยอร์ช เซเดส์ : “พรนษา” = พรรษา
9. ยอร์ช เซเดส์ : “โอก” = ออก
10. ยอร์ช เซเดส์ : “พนม” = พุ่ม
11. ยอร์ช เซเดส์ : “หมอนโนน” = หมอนนอน
12. ยอร์ช เซเดส์ : “แล่ปีแล้ญิบล้าน” = ปีละสองล้าน (ญิบ = สอง)
13. ยอร์ช เซเดส์ : “สูด” = สวด
14. ยอร์ช เซเดส์ : “พู้น” = โน้น
15. ยอร์ช เซเดส์ : “เวียง” = เมือง
16. ตรงใจ หุตางกูร, วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี : เดิมอ่านว่า “ดํบงคํกลอง”
17. ยอร์ช เซเดส์ : “เท้าหัวล้าน” = ถึงสนามใหญ่
18. ยอร์ช เซเดส์ : “ดมบังคมกลอง” = ตีประโคมกลอง
19. ยอร์ช เซเดส์ : “เสียงเลื้อน” = เสียงร้องหรืออ่านเป็นทำนองเสนาะ
20. ยอร์ช เซเดส์ : “เที้ยรย่อม” = ประดับ, ล้วนแล้วไปด้วย, โดยปรกติ
21. ยอร์ช เซเดส์ : “ราม” = ขนาดกลาง ไม่ใหญ่นัก ไม่เล็กนัก
22. ยอร์ช เซเดส์ : “นิสสัยมุต” = ตรงกับบาลีว่า นิสฺสยมุตฺตก แปลว่าผู้พ้นจากนิสสัย ได้แก่ พระภิกษุผู้ศึกษาอบรมดีแล้ว และมีพรรษา 5 และไม่ต้องถือนิสสัยจากอุปัชฌาย์อาจารย์ต่อไป
23. ยอร์ช เซเดส์ : “หลวัก” = รู้หลัก, ฉลาด, เฉียบแหลม, หลักแหลม, ปัญญาแหลม
24. ยอร์ช เซเดส์ : “ลุกแต่” = ออกจาก
25. ยอร์ช เซเดส์ : “แก่กม” = ที่สุด
26. ยอร์ช เซเดส์ : “แกล้ง” = ประณีต, บรรจง, ประดิดประดอย