จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดกำแพงงาม

จารึก

จารึกวัดกำแพงงาม ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:49

ชื่อจารึก

จารึกวัดกำแพงงาม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกอักษรไทย ภาษาไทย และอักษรขอม ภาษาบาลี สมัยสุโขทัย, ศิลาจารึกวัดกำแพงงาม พุทธศักราช ๑๘๙๓, หลักที่ ๒๙๑ จารึกวัดกำแพงงาม

อักษรที่มีในจารึก

ขอมสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๕๕-๒๐๗๙

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๔๘ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๓๑ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๓)

ผู้ปริวรรต

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๓)

ผู้ตรวจ

๑) ประเสริฐ ณ นคร (พ.ศ. ๒๕๑๓), (พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒) คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : “๑(๒๘)๔ ปีขาลนักษัตร” = สันนิษฐานว่า เป็นมหาศักราช ๑๒๘๔ ตรงกับ พุทธศักราช ๑๙๐๕
๒. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : “เจ้าไทย” = เจ้านายผู้ใหญ่พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง
๓. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : “ข้าว” = เข้า แปลว่า ปี
๔. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : “พระวิฎกตรัย” = พระปิฎกตรัย
๕. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : “เถิง” = ถึง
๖. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : “กรวม” = ครอบ (ฉบับอ่านครั้งแรก อ่านเป็น กลอม แปลว่า สวม)
๗. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : “ซ่วยเนื้อ” = ซ่วย แปลว่าล้าง ในความนี้อาจหมายถึง ล้างเนื้อตัว (ฉบับอ่านครั้งแรกอ่านเป็น ช่วยเหนือ แปลว่า ช่วยเอื้อเฟื้อ)
๘. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : “มีต้น” = เป็นต้นว่า
๙. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : “ช่อย” = ช่วย
๑๐. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : “คัน” = ครั้น
๑๑. ประสาร บุญประคอง และ ประเสริฐ ณ นคร : “เนียรพาน” = นิพพาน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170