จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๗ (คาถาธรรมบท จิตตวรรคที่ ๓)

จารึก

จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๗ (คาถาธรรมบท จิตตวรรคที่ ๓) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:31

ชื่อจารึก

จารึกที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๗ (คาถาธรรมบท จิตตวรรคที่ ๓)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกอักษรขอมย่อที่ฝาผนังพระระเบียงคดทั้ง ๔ ด้านที่องค์พระปฐมเจดีย์ ห้องที่ ๗

อักษรที่มีในจารึก

ขอมธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๔๕

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน จำนวน ๑๖ บรรทัด

ผู้อ่าน

สิริ เพ็ชรไชย (พ.ศ. ๒๕๒๘)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “โยคาวจร” พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ อธิบายว่า หมายถึง ผู้หยั่งลงสู่ความเพียร, ผู้ประกอบความเพียร, ผู้เจริญภาวนา
๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “เบญจกามคุณ” คือ สิ่งที่น่าปรารถนา น่าใคร่ ๕ อย่าง คือ รูป เสียง กลิ่น รส และ สัมผัสทางกาย (โผฏฐัพพะ)
๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ขีณาสพ” คือ ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว, ผู้หมดกิเลส, พระอรหันต์

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170