จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๕ (พระพุทธกกุสันธะ)

จารึก

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๕ (พระพุทธกกุสันธะ) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 18:08:20

ชื่อจารึก

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๕ (พระพุทธกกุสันธะ)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๒ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 
๒) สัจจรัตน์ สุขในมณี (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ผู้ตรวจ

ผศ. กรรณิการ์ วิมลเกษม (พ.ศ. ๒๕๔๓)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “กุกกุสนธ์” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “กกุสันธะ”
๒. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “โกนาคม” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “โกนาคมนะ”
๓. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “กัสป” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “กัสสปะ”
๔. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อัคคีทัตะ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “อัคคิทัตต”
๕. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “เขมะราช” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “เขมังกร”
๖. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “วิศาขา” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “วิสาขา”
๗. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “วิโรจนาพราหมณี” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “โรจินีพราหมณี”
๘. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “วชิรินทพราหมณี” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “วชิรินธรพราหมณี”
๙. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สุรินทนนิคม” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สุจิรินธนิคม”
๑๐. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สุภัท” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สุภัททะ”
๑๑. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สิริสะ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สิรีสะ”
๑๒. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อภิสไมย” (อภิสมัย) หมายถึง ความตรัสรู้
๑๓. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “กัณกุฏะนคร” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “กัณณกุชชนคร”
๑๔. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อิสีปตะมิคทายะวัน” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “อิสิปตนะมิคทายวัน”
๑๕. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สัญชิวะ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สัญชีวะ”
๑๖. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “พระพุทธชิระ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “พระพุทธธิชะ”
๑๗. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “พระจัมปนามาเถรี” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “พระจัมปา”
๑๘. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อายุศม์” คือ อายุ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170