จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๔ (พระพุทธเวสสภู)

จารึก

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๔ (พระพุทธเวสสภู) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 18:07:13

ชื่อจารึก

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๔ (พระพุทธเวสสภู)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๑ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 
๒) สัจจรัตน์ สุขในมณี (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ผู้ตรวจ

ผศ. กรรณิการ์ วิมลเกษม (พ.ศ. ๒๕๔๓)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อายุศม์” คือ อายุ
๒. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สุปดิดถิตะ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สุปปตีตะ”
๓. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อนุมปมะ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “อโนมะ”
๔. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “ยศวดี” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “ยศวดี”
๕. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สุจิตรา” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สุจิตตา”
๖. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สุป” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สุปป”
๗. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “ศิริวฒา” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สิริวัฒนา”
๘. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “ศาล” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สาละ”
๙. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อภิสไมย” (อภิสมัย) หมายถึง ความตรัสรู้
๑๐. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อุตรกุมาร” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “อุตตรกุมาร”
๑๑. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อรุณารามวิหาร” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “อรุณราชอุทยาน”
๑๒. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “โสไรยนคร” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “โสเรยยะ”
๑๓. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “นารีพาหนะ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “นาริวาหนะ”
๑๔. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อุบสันตะ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “อุปสันตะ”
๑๕. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อุดร” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “อุตตระ”
๑๖. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สุมณา” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สมาลา”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170