จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๒ (พระพุทธวิปัสสี)

จารึก

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๒ (พระพุทธวิปัสสี) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 17:52:26

ชื่อจารึก

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๒ (พระพุทธวิปัสสี)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๑ บรรทัด

ผู้อ่าน

สัจจรัตน์ สุขในมณี (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ผู้ตรวจ

ผศ. กรรณิการ์ วิมลเกษม (พ.ศ. ๒๕๔๓)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “วิปัศสิ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “วิปัสสี”
๒. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “พันทุมะ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “พันธุมะ”
๓. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “พันทุมวดี” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “พันธุมดี”
๔. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “พันทุมดี” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “พันธุมดี”
๕. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สุทัศนา” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สุทัสสนา”
๖. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สมะวัตตะขันธกุมาร” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สมวัฏฏขันธะ”
๗. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สุทัศน” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สุทัสสนะ”
๘. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สุชาต” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สุชาตะ”
๙. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “ปาตะลี” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “ปาฏะลี”
๑๐. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อภิสไมย์” (อภิสมัย) หมายถึง ความตรัสรู้
๑๑. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “ขันธกุมาร” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “ขัณฑกุมาร”
๑๒. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “ดิศกุมาร” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “ติสสะกุมาร”
๑๓. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “ขันธเถระ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “ขันฑะ”
๑๔. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “เขมะทายะวัน” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “เขมมิคทายวัน”
๑๕. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อดุล” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “อตุละ”
๑๖. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “ดิศะเถระ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “ติสสะเถระ”
๑๗. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อโศกะเถร” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “อโสกะเถร”
๑๘. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อายุศม์” คือ อายุ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170