จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๐ (พระพุทธติสสะ)

จารึก

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๐ (พระพุทธติสสะ) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:44:37

ชื่อจารึก

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒๐ (พระพุทธติสสะ)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๒ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
๒) สัจจรัตน์ สุขในมณี (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ผู้ตรวจ

ผศ. กรรณิการ์ วิมลเกษม (พ.ศ. ๒๕๔๓)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “ดิษะ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “ติสสะ”
๒. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “บุษะ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “ปุสสะ”
๓. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สนทมหาราช” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สันธะ”
๔. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “กรุงเขมราชธานี” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “กรุงเขมกะ”
๕. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สุภัทรา” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สุภัททา”
๖. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อานนทกุมาร” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “อานันทกุมาร”
๗. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “โสณุดตระ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “โสนุตตระ”
๘. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “จีร” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “วีร”
๙. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “จีระนิคม” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “วีรนิคม”
๑๐. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “วิชิตสังคามะ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “วิชิตสังคามกะ”
๑๑. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อุไทย” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “อุทยะ”
๑๒. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สุชาตราช” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สุชาตะ”
๑๓. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อุไทยเถร” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “อุทยะเถร
๑๔. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สมตะเถร” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สมังคะเถร”
๑๕. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “ผุษสาเถรี” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “ผุสสาเถรี”
๑๖. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สุทัดตาเถรี” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สุทัตตาเถรี”
๑๗. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อายุศม์” คือ อายุ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170