จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๙ (พระพุทธสิทธัตถะ)

จารึก

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๙ (พระพุทธสิทธัตถะ) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:43:59

ชื่อจารึก

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๙ (พระพุทธสิทธัตถะ)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๑ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
๒) สัจจรัตน์ สุขในมณี (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ผู้ตรวจ

ผศ. กรรณิการ์ วิมลเกษม (พ.ศ. ๒๕๔๓)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สุผุษสา” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สุผัสสา”
๒. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “โสมนัศ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “โสมนัสสา”
๓. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อสะทิสะพราหมณ์” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “อสทิสพราหมณ์”
๔. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “พรุณ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “วรุณะ”
๕. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อภิสไมย” (อภิสมัย) หมายถึง ความตรัสรู้
๖. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สุมิตร” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สุมิตตะ”
๗. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “มงคล” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “มังคละ”
๘. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อายุศม์” คือ อายุ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170