จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๒ (พระพุทธนารทะ)

จารึก

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๒ (พระพุทธนารทะ) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:54:15

ชื่อจารึก

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๒ (พระพุทธนารทะ)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๐ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
๒) สัจจรัตน์ สุขในมณี (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ผู้ตรวจ

ผศ. กรรณิการ์ วิมลเกษม (พ.ศ. ๒๕๔๓)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อายุศม์” คือ อายุ
๒. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “นัมทัตะกุมาร” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “นันทุตตรกุมาร”
๓. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สุทัศน” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สุทัสสนะ”
๔. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “ภัทสาลพราหม” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “ภัททสาละ”
๕. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “วิชิตมิตพราหม” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สิชิตมิตตะ”
๖. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “เวโรจนาคราช” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “เวโรจนนาค”
๗. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “วิชิตมิตรเถร” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “วิชิตมิตตะ”, “ชินมิตตะ”
๘. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “เสฐะ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “วาเสฏฐะ”
๙. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อุตะรา” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “อุตตรา”
๑๐. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “ผคุนีเถรี” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “ผัคคุนี”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170