จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ แผ่นที่ ๔ (พระมหากัสสปะ)

จารึก

จารึกเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ แผ่นที่ ๔ (พระมหากัสสปะ) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 542 เวลา 00:00:00

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องพระสาวกเอตทัคคะ แผ่นที่ ๔ (พระมหากัสสปะ)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

มหากัศสปเถระวัตถุ

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๕ บรรทัด

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “บุตร” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “บุตร์”
๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ปรารถนา” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “ปราถนา”
๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ขอ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “ฃอ”
๔. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “บิปผะลิผู้บุตร” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “ปิบผะลิผู้บุตร์”
๕. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “เถระ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “เถร”
๖. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “เอตะทัคคะ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “เอตะทัคะ”
๗. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “เตรัสธุดงค์” (เตรสธุดงค์) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ อธิบายว่า ธุดงค์ หมายถึง องค์คุณเครื่องกำจัดกิเลส หรือ ข้อปฏิบัติประเภทวัตร เป็นอุบายขจัดกิเลส มีทั้งหมด ๑๓ ข้อ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170