จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 23/2524

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 23/2524 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:13

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เลขทะเบียน 23/2524

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2358

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 2 บรรทัด (รอบฐานพระพุทธรูป)

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2530)

ผู้แปล

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2530)

ผู้ตรวจ

กรมศิลปากร (พ.ศ. 2530)

เชิงอรรถอธิบาย

1., 10. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “บุตฺตาบุตฺตี” คำจารึกที่ตีพิมพ์ใน “เมืองน่าน : โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ” เป็น “ปุตตาปุตตี” แต่หลักการปริวรรตของทางโครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทยจะถ่ายถอดตามตัวอักษรดังนั้นถึงใช้พยัญชนะ “บ” เช่นเดียวกับในกรณีของสระ โ - ซึ่งทางโครงการจะปรับเป็นรูป “เ - า” ตามรูปสระที่ปรากฏในจารึกแล้วจึงเปลี่ยนเป็นรูป โ - ในส่วนของคำอ่าน
2. เทิม มีเต็ม : “พ่อแอศรี” คำว่าแอ น่าจะตรงกับ อ้าย
3. เทิม มีเต็ม : “เป็นเคล้ากว่า” หมายถึง เป็นผู้นำ, เป็นผู้ริเริ่ม
4. เทิม มีเต็ม : “ปุตตาปุตตี” หมายถึง ลูกชายลูกหญิง
5. เทิม มีเต็ม : “ทั้งมวล” หมายถึง ทั้งหมด, ทั้งสิ้น
6. เทิม มีเต็ม : “ไว้ค้ำชู“ หมายถึง ไว้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา, ไว้สืบศาสนา
7. เทิม มีเต็ม : “วัสสา” หมายถึง ปี
8. เทิม มีเต็ม : “หื้อ” หมายถึง ให้
9. เทิม มีเต็ม : “อุปนิสสัยปัจจัย” หมายถึง สืบเนื่อง, สืบต่อ
11. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ในส่วนของคำจารึก ไม่สามารถใส่สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น จุดใต้พยัญชนะหรือสระได้ทุกตำแหน่ง เนื่องจากภาพจารึกบางส่วนไม่ชัดเจน
12. เทิม มีเต็ม : “ในโชนี้ชั่วหน้า” หมายถึง ในชาตินี้และชาติหน้า
13. เทิม มีเต็ม : “ต่อเท่า” หมายถึง ตราบถึง, จนถึง
14. เทิม มีเต็ม : “แด” หมายถึง นั่นเทียว
15. เทิม มีเต็ม : “สุทินฺนํ วต เม ทานํ นิพฺพานปจฺจโย โหนฺตุ โนนิจฺจํ ธุวํ” แปลว่า ทานที่ได้บริจาคแล้วขอจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพาน
16. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ศักราช 1177 ตัว” (พ.ศ. 2358) ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 2 ซึ่งขณะนั้นเจ้าสุมนเทวราชเป็นผู้ครองเมืองน่าน (ระหว่าง พ.ศ. 2353-2368)
17. เทิม มีเต็ม : “ปีรับไก๊” (ปีดับไก๊) คือ ปีกุน สัปตศก
18. เทิม มีเต็ม : “เดือนยี่” คือ เดือน 2

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170