จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดเค้าราชสถาน

จารึก

จารึกวัดเค้าราชสถาน ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:10

ชื่อจารึก

จารึกวัดเค้าราชสถาน

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๕๘ จารึกวัดเค้าราชสถาน พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑-๒๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๐ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๓ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒) เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ (พ.ศ. ๒๕๓๘)

ผู้ปริวรรต

๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒) เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ (พ.ศ. ๒๕๓๘)

ผู้ตรวจ

๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)
๒) ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๓๘)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เดิน ๑๐ = เดือน ๑๐ ภาคเหนือ ตรงกับเดือน ๘ ภาคกลาง
๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : (ออ) กใหม่ค่ำหนึ่ง = ขึ้นหนึ่งค่ำ
๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ลวด = เลย
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เม็ง = มอญ
๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : วันเปิกซง้า = ชื่อวันไทยแบบโบราณ
๖. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ อ่านเป็น “ซีน” และปริวรรตเป็น “ศีล”
๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ไทยภาษา = ธรรมเนียมอย่างไทย, แบบไทย
๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ อ่านเป็น “รึกสเพวาขา” และปริวรรตเป็น “ฤกษ์สัพพีว่าข้า” (สัพพี = เจริญพร)
๙. เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ : โรหิณีฤกษ์ = เป็นชื่อดาวฤกษ์หมู่หนึ่ง, แม่โคแดง, จมูกม้า ก็เรียก
๑๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ อ่านและปริวรรตเป็น “ด”
๑๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : หื้อ = ให้
๑๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : โกฐาสบุญ = ส่วนบุญ
๑๓. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เมือพิดเมือทูล = ไปกราบทูลเรื่องราว
๑๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ อ่านเป็น “หื”
๑๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : จาริด = จารึก (ศิลาจารึก)
๑๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เริน = เรือน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170