ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยเรณูนคร


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
โทรศัพท์:
042-579-520
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์ 7.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
pooky_tle_gift@yahoo.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2531
ของเด่น:
-
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยเรณูนคร

บ้านผู้ไท ได้จำลองแบบการก่อสร้างมาจากลักษณะของบ้านชาวผู้ไทยเรณูนคร ในสมัยโบราณ เริ่มการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2535 ได้ดำเนินการพร้อมคณะกรรมการจัดหาทุนก่อสร้างจนแล้วเสร็จดังนี้ ครั้งแรก 80,000 บาท และครั้งที่ 2 เป็นเงิน 123,000 บาท โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการและได้มีผู้บริจาคสมทบในการก่อสร้างเพิ่มเติมเรื่อย ๆ โดยการติดต่อประสานงานของ นายสุพจน์ อบรมชอบ และนางอุชนี อบรมชอบ และการดำเนินการของคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเรณูนคร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล การก่อสร้างได้แล้วเสร็จในสมัยนายเพียร สุวรรณไตรย์ ลักษณะของบ้าน เป็นไม้ใต้ถุนสูง หลังคาทรงจั่ว มุงด้วยกระเบื้อง พื้นไม้เนื้อแข็ง ใต้ถุนเทคอนกรีต ภายในเป็นห้องโถง ใช้จัดตกแต่งเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน รวบรวมวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของชาวผู้ไทยตั้งแต่โบราณ เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้

เนื่องจากโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นศูนย์วัฒนธรรม อำเภอเรณูนครจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2538 โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละสมัย และอยู่ในความดูแล ของ นางอุชนี อบรมชอบ ซึ่งเป็นเลขาศูนย์วัฒนธรรม ได้ดำเนินงานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น เผยแพร่สู่ชุมชน โดยใช้ห้องหมวดภาษาไทย เป็นที่ตั้งศูนย์วัฒนธรรม

 ต่อมานายวิจิตร สายธนู ได้เข้ามารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ ได้มีความคิดที่จะสร้างบ้านผู้ไทยเพื่อเป็นที่ทำการของศูนย์วัฒนธรรมเรณูนคร จัดเก็บวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ของชาวผู้ไทย จึงได้มอบหมายให้ นางอุชนี อบรมชอบ ดำเนินการจัดหาทุนก่อส้รางโดยได้รับเงินบริจาคจากประชาชนในโอกาสเดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศ อียิปต์ เป็นเงินจำนวน 20,375 บาท จึงได้ดำเนินการก่อสร้างโดยใช้ไม้เก่าที่ได้มาจากการรื้ออาคารค่ายลูกเสือเก่า และจากโรงเรียนบางส่วน 

ที่ทำการของศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเรณูนคร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เป็นแหล่งข้อมูลแหล่งสืบค้น แหล่งศึกษาค้นคว้าของบุคลทั่วไป จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สิ่งของ เครื่องใช้ ในวิถีชีวิตของชาวผู้ไทย จัดกิจกรรมชุมนุมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เปิดให้นักเรียนมาศึกษาค้นคว้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงาน/โครงงาน บริการการศึกษาดูงานขององค์กรต่างๆ
              การจัดเก็บสิ่งของแบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น หนังสือ ได้แก่ หนังสือใบลานต่างๆ อาวุธโบราณ ได้แก่ ดาบโบราณ มีดสั้นด้ามทำด้วยงาช้าง ดนตรีพื้นบ้าน ได้แก่ โปงลาง พิณ แคน โหวต พังฮาด ฆ้อง กลองหาง ฯลฯ ผ้า ได้แก่ ผ้าไหมเงิน ไหมมัดหมี่ ซิ่นเข็น เสื้อพระราชทานจากรัชการที่ 5 ของกำนัน ในสมัยนั้น ชุดฟ้อนพื้นเมือง เครื่องใช้ในครัวเรือน ได้แก่ สลังใส่เสื้อผ้า ตะเกียงประเภทต่างๆ เครื่องอัดกลีบเสื้อผ้า สมัย ร .5 เตารีดถ่าน ฯลฯ เครื่องปั้นดินเผา ได้แก่ หม้อดิน ไหเคลือบโบราณ หีบเหล็ก หีบไม้น้ำอ้อย ไหบ้านเชียง หม้อทองเหลือง คณโฑน้ำ น้ำเต้าดิน ฯลฯ เครื่องใช้ที่มีค่าและเครื่องประดับ ได้แก่ โถเบญจรงค์ กำไลข้อมือ แอบเงิน ( ตลับเงิน ) กระบอกปูนเงิน ตุ้มหู เข็มขัดเงิน เงินโบราณ ซองพลู พานขันเงิน พานทองเหลืองฯลฯ อุปกรณ์จักสาน อุปกรณ์ไม้ ได้แก่ กระพ้อมใส่ข้าว กระบุง กระติ้บข้าว ก่องข้าว มวยนึ่งข้าว กระสวยทอผ้า กระโตกไม้ ฯลฯ

วัตถุเหล่านี้ได้มาจากการบริจาคจากครู–อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชน ชาวผู้ไทย และส่วนหนึ่งได้มาจากการจัดซื้อ โดยงบประมาณอุดหนุนจาก สวช . โดยอาจารย์สุพจน์ – อาจารย์อุชนี อบรมชอบ เป็นผู้จัดทำโครงการเพื่อขอบริจาค และรวบรวมจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบและมีนักเรียนชุมนุมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ร่วมบำรุงรักษาเพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาเพื่อการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวผู้ไทย ให้คงอยู่ต่อไป

ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยเรณูนครนั้นต้องการที่จะนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวผู้ไทยซึ่งเป็นกลุ่มชนพื้นเมือง ในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในแถบอำเภอเรณูนครเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนั้นได้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตและเอกลักษณ์เฉพาะ ของชาวผู้ไทย ในอำเภอเรณูนคร นอกจากนั้นชาวผู้ไทยยุคใหม่ยังได้มีส่วนร่วมในการที่จะสืบทอดวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทต่อไป ด้วยการนำองค์ความรู้ที่จัดแสดงอยู่ภายในบ้านผู้ไทย โดยศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยเรณูนครไปเผยแพร่ให้กับเยาวชน รุ่นต่อๆไป เพื่อเป็นการสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยอีกด้วย 


ข้อมูลจาก: http://www.museum.msu.ac.th/museum/data/np_thairenu.htm [accessed 20090305]
ชื่อผู้แต่ง:
-