โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น


ที่อยู่:
ถ.รอบบึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์:
0-4327-1173, 0-4322-4031
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน เว้นวันอาทิตย์และหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
ค่าเข้าชม:
เด็ก 10 ผู้ใหญ่ 20 ชาวต่างชาติ 90
อีเมล:
saran19_pom@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2546

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เที่ยวนครขอนแก่นเมืองเสียงแคนดอกคูน,เที่ยวทั่วไทยไปตามคำขวัญ

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 22/12/2547 หน้า 36

ที่มา: ผู้จัดการรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

โฮงมูนมัง พิพิธภัณฑ์เพื่อการต่อยอด

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 10/11/2547

ที่มา: ผู้จัดการรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

บุกถิ่นไดโนเสาร์ภูเวียง สุดปลายทางที่โฮงมูนมัง

ชื่อผู้แต่ง: พงษ์พรรณ บุญเลิศ | ปีที่พิมพ์: 4/6/2548

ที่มา: เดลินิวส์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

"โฮมมูนมัง" รวมเรื่องราวรากเหว้าเมืองขอนแก่น

ชื่อผู้แต่ง: อรรถพล วชิรสิโรดม,ธนสร กิรัมย์(ภาพ) | ปีที่พิมพ์: 04/05/2548 หน้า 34

ที่มา: มติชน รายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

ชื่อผู้แต่ง: อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย | ปีที่พิมพ์: 1 กุมภาพันธ์ 2552

ที่มา: เว็บไซต์จดหมายเหตุสังคม

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555ไม่มีข้อมูล

รีวิวของโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น คือหอเก็บสมบัติที่เก็บรวบรวมเรื่องอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่น หรือพิพิธภัณฑ์เมือง จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกในความรักและหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง และเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น จัดสร้างด้วยงบอุดหนุนของ ททท. จำนวน 18 ล้านบาท ในปี 2540 แล้วเสร็จเมื่อปี 2546

คำว่า "โฮง" ในภาษาอีสานหมายถึง โรง หรือห้องโถงที่มีขนาดใหญ่ ส่วนคำว่า "มูนมัง" หมายถึง ทรัพย์สมบัติหรือมรดก โฮงมูนมังเมืองขอนแก่นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บภูมิปัญญาที่มีการเล่าเรื่องต่างๆ ของเมืองขอนแก่น เล่าเรื่องปฏิสัมพันธ์ของคนลาว คนจีน คนญวน หรือคนฝรั่ง ที่มาอยู่เมืองขอนแก่นนานมาแล้วเป็นร้อยๆ ปี จนถึงวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ที่ได้ นอกจากการค้นคว้าเอกสารแล้วยังมีทีมนักประวัติศาสตร์ช่วยดูแล และได้มีการตั้งทีมครูโรงเรียนเทศบาลจำนวน 7-8 คน ออกไปสืบค้นประวัติที่บ้านดอนบม บ้านโนนเมือง บ้านดอนพันชาด และบ้านทุ่ม ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองขอนแก่นในอดีตเมื่อ 230 ปีที่ผ่านมา โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 ส่วน มีการนำเสนอเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ เช่น คำบรรยาย ภาพประกอบ ภาพถ่าย หุ่นจำลอง คอมพิวเตอร์ และสื่อวิดีทัศน์ รวมไปถึงข้าวของโบราณต่างๆ ซึ่งบางชิ้นเป็นของจำลอง แต่บางชิ้นก็เป็นของจริงที่เจ้าของได้บริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ผู้ที่มาชมได้ศึกษา

ส่วนที่ 1 เป็นการแนะนำเมืองขอนแก่นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องชื่อของเมืองขอนแก่น ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะภูมิศาสตร์ โบราณวัตถุที่แสดงถึงอารยธรรมอันสูงส่งของเมืองขอนแก่นที่มีมายาวนาน นอกจากนั้นภายในส่วนจัดแสดงนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการขุดค้นพบโครงกระดูกไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ของโลก ที่มีชื่อว่า "ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน" และ "สยามโมไทรันนัส อีสานเอนซิส"

ส่วนที่ 2 จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่นที่มีอายุกว่า 3,000-5,000 ปีมาแล้ว เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อในด้านต่างๆ ของเมืองขอนแก่น นับตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ที่นำไปสู่การรวมตัวเป็นชุมชน รวมทั้งมีหุ่นจำลองแสดงวัฒนธรรมโบราณต่างๆ หรือที่เรียกว่า "ฮีตสิบสอง" ซึ่งหมายถึงประเพณีที่จะมีในแต่ละเดือนของชาวขอนแก่นให้ดูครบทุกเดือน

ส่วนที่ 3 การตั้งเมือง เป็น เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการอพยพโยกย้ายในการตั้งเมืองของบรรพบุรุษ ซึ่งการเดินทางอพยพโยกย้ายถิ่นฐานบ้านเมืองมีถึง 7 ครั้ง ก่อนจะปักหลักลงในพื้นที่ที่เป็นเมืองขอนแก่นปัจจุบัน รวมทั้งมีชื่อและภาพวาดของเจ้าเมืองขอนแก่นในอดีต และประวัติของผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการตั้งเมืองขอนแก่น พิธีตั้งเสาหลักเมือง เป็นต้น

ส่วนที่ 4 บ้านเมืองและวิถีของชาวขอนแก่น เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการดำรงชีพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองขอนแก่น ประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่ผู้คนเหล่านั้นได้เดินทางเข้ามาประกอบอาชีพและค้าขาย เช่น ชาวฝรั่ง ชาวจีน ชาวเวียดนาม ชาวอินเดีย เป็นต้น ซึ่งมีการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านผ่านรูปปั้นหุ่นขนาดเท่าคนจริง เช่น การประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทอผ้า ฯลฯ 

ส่วนที่ 5 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่นในปัจจุบัน ทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณีที่ยังคงปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา และจัดแสดงภาพถ่ายรวมทั้งประวัติของบุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศ และชาวขอนแก่น เช่น นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายแพทย์รางวัลแมกไซไซ และภราดร ศรีชาพันธุ์ นักเทนนิสชื่อดังของเมืองไทยในขณะนี้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจท้างด้านธรรมชาติ โบราณคดี และเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองขอนแก่นมีรูปจำลองของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น 

ข้อมูลจาก:
http://www.kkvariety.com/board/board8/question.asp?QID=17 
http://manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9470000065400

ชื่อผู้แต่ง:
-

โฮงมูนมัง มรดกแห่งเมืองขอนแก่น

ฉบับนี้พาไปสัมผัสวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวอีสาน จังหวัดขอนแก่น ณ โฮมมูนมัง จังหวัดขอนแก่น สถานที่แห่งนี้มีลักษณะ-รูปแบบเหมือนพิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่ที่ถนนรอบบึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในพื้นที่บริเวณชั้นล่างของอาคาร สวนสาธารณะ 200 ปี ริมบึงแก่นนครด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถ้าหากมาเที่ยวบึงแก่นนครแล้วไม่มาแวะดูของดีที่นี่ก็เหมือนไม่ได้มาขอนแก่น เพราะที่นี่เป็นตัวตนของชาวอีสานอย่างแท้จริง
ชื่อผู้แต่ง:
-