พิพิธภัณฑ์อัยการไทย


เนื่องในการเฉลิมฉลองวาระ 100 ปีอัยการ อัยการสูงสุดในขณะนั้นได้จัดตั้งโครงการพิพิธภัณฑ์อัยการไทย ประกอบกับประธานเตรียมงานร้อยปีอัยการ เล็งเห็นความสำคัญของทรัพย์สมบัติของกรมอัยการตั้งแต่ครั้งบรรพชน อันประกอบด้วยหนังสือ กฎหมาย ตู้ โต๊ะ และวัสดุอื่นๆ อาทิ รูปภาพ เครื่องพิมพ์ดีด นาฬิกา อุปการณ์การทำงาน ซึ่งถูกทอดทิ้งมานานกว่า 100 ปี ตั้งแต่ก่อตั้งกรมอัยการ จึงได้มีการจัดเก็บสิ่งของเหล่านี้ที่กระจัดกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ มารวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์อัยการ ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์อัยการไทยจะเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือกฎหมายโบราณที่สมบูรณ์ที่แห่งหนึ่งของเมืองไทย ภายในพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงตู้และโต๊ะทำงาน ที่ทำจากไม้สักทองลายนกเครือเถาว์ตามแบบยุโรป อายุร่วมร้อยปี ตู้หนังสือที่บรรจุหนังสือสำคัญหายาก ตู้แขวนเสื้อครุยของอัยการสมัยก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมหนึ่งได้จัดจำลองเป็นห้องทำงานของอัยการ เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถจินตนาการถึงบรรยากาศสถานที่ทำงาน ของอัยการในอดีตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ที่อยู่:
ชั้น 11 สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์:
02-541-2951, 0-541-2770-9 ต่อ 2132
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น. เข้าชมเป็นหมู่คณะโปรดแจ้งล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2536
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์กฏหมาย

ชื่อผู้แต่ง: เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ | ปีที่พิมพ์: ปีที่23ฉบับที่ 7 พ.ค. 2545

ที่มา: ศิลปวัฒนธรรม

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์อัยการไทย

ชื่อผู้แต่ง: อรสม สุทธิสาคร | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 10 ฉบับที่ 114(สิงหาคม 2537)

ที่มา: นิตยสารสารคดี

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์อัยการ ขุมทรัพย์ในป่าคอนกรีต

ชื่อผู้แต่ง: วี บางอ้อ | ปีที่พิมพ์: 10,10(ต.ค.36) หน้า76-81

ที่มา: กินรี

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์อัยการไทย

เนื่องในการเฉลิมฉลองวาระ 100 ปีอัยการ อัยการสูงสุด ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ จึงได้จัดตั้งโครงการพิพิธภัณฑ์อัยการไทย ประกอบกับประธานเตรียมงานร้อยปีอัยการ นายสุชาติ ไตรประสิทธิ์ เล็งเห็นความสำคัญของทรัพย์สมบัติของกรมอัยการตั้งแต่ครั้งบรรพชน อันประกอบด้วยหนังสือ กฎหมาย ตู้ โต๊ะ และวัสดุอื่นๆ อาทิ รูปภาพ เครื่องพิมพ์ดีด นาฬิกา อุปการณ์การทำงาน ซึ่งถูกทอดทิ้งมานานกว่า 100 ปี ตั้งแต่ก่อตั้งกรมอัยการ จึงได้มีการจัดเก็บสิ่งของเหล่านี้ที่กระจัดกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ มารวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์อัยการ คณะกรรมการเตรียมงานร้อยปีอัยการ ได้ตั้งคณะทำงานสำรวจสิ่งของดังกล่าวขึ้น โดยมี นายอรรถพล ใหญ่สว่าง นางสาวเอมอร ตันเถียร และนางสาวอาริยา ตันเถียร เดินทางไปสำรวจและคัดเลือกสิ่งของจากสำนักงานอัยการทุกแห่งทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการสำรวจคัดเลือกหนังสือกฎหมาย วัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตู้ โต๊ะ โดยการถ่ายภาพเก็บไว้ และลงทะเบียน ของที่ได้มีทั้งหมด 857 ชิ้น ล้วนแต่เป็นครุภัณฑ์ที่เก่าแก่และสวยงามทั้งสิ้น 

เมื่อสำรวจครบทุกแห่งแล้ว พบว่ามีหนังสือและเอกสารเก่าจำนวนหมื่นกว่าเล่ม รวมทั้งหนังสือกฎหมายของอธิบดีกรมอัยการท่านแรก มีอายุเก่าถึง 100 ปีทีเดียว นอกจากนี้ ยังมีเอกสารทางประวัติศาสตร์ครั้งที่ยังเรียกอัยการว่า "ยกกระบัตร" ถือว่าเป็นเอกสารเก่าแก่ทรงคุณค่า ส่วนโบราณวัตถุอื่นๆ ที่สำคัญที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ เช่น พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 5 กำปั่นโบราณ สมุดลงสารบบปี 2465 รูปภาพอัยการสมัยเก่า นาฬิกา และอุปกรณ์ทำงานในสำนักงานอัยการในอดีต 

โบราณวัตถุและหนังสือเด่นๆ ที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ เช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบ หนังสือกฎหมายของอธิบดีกรมอัยการท่านแรกคือ ขุนหลวงพระยาไกรสี (เปล่งเวภาระ) นาฬิกาโบราณและรูปถ่ายข้าราชการอัยการปี พ.ศ.2473

จังหวัดเลย พบ เอกสารที่เกี่ยวกับที่มาและประวัติของอัยการ เอกสารที่เกี่ยวกับยกกระบัตรปี พ.ศ.2457 รายงานประจำปีอัยการ ปี 2459 ระบุประวัติความเป็นมาของกรมอัยการ สำนวนคดีปี พ.ศ.2478 สมุดอัยการจังหวัดเลย ปี พ.ศ.2456 เครื่องพิมพ์ดีดปี พ.ศ.2492 หนังสือกฎหมายเก่า แผ่นป้ายชื่ออัยการ ร.ศ.128 เป็นต้น

สำหรับหนังสือกฎหมายโบราณ จากการสำรวจพบว่ามีประมาณ 15,000 เล่ม ประกอบด้วยหนังสือกฎหมายที่มีค่าและป็นที่ต้องการของตลาดหนังสือเก่าและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเป็นอย่างมาก เช่น หนังสือประชุมกฎหมายประจำศก สมุดคู่มือหมอกฎหมายของพระนนทราชธานี (บุญมี จิระเดชะ) หนังสือราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่ เล่ม 1-25 

การสำรวจครั้งนี้ทำให้ พิพิธภัณฑ์อัยการไทยเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือกฎหมายโบราณที่สมบูรณ์ที่แห่งหนึ่งของเมืองไทย ภายในพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงตู้และโต๊ะ ที่ทำจากไม้สักทองลายนกเครือเถาว์ตามแบบยุโรป อายุร่วมร้อยปี จัดวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ในลักษณะของโต๊ะทำงานบ้าง ตู้หนังสือบ้าง หรือ ตู้แขวนเสื้อครุยของอัยการสมัยก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมหนึ่งได้จัดจำลองเป็นห้องทำงานของอัยการ เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถจินตนาการถึงบรรยากาศสถานที่ทำงาน ของอัยการในอดีตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ภายในตู้หนังสือที่เรียงรายอยู่ทั่วห้องนั้น บรรจุไว้ด้วยหนังสือกฎหมาย ล้วนแล้วแต่หาค่ามิได้ จัดไว้เป็นตู้ เช่น ตู้รวมพระนิพนธ์ของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) ตู้หนังสือกฎหมายเมืองไท ของหมอบรัดเลย์ ตู้หนังสือรวมกฎหมายไทยเขึยนโดยขุนหลวงพระยาไกรสี อธิบดีกรมอัยการคนแรก หนังสือเหล่านี้ยากที่จะพบและหาชมจากที่อื่น นอกจากนั้น ยังจัดแสดงเอกสารเก่า เช่น สัญญาซื้อขายทาส พ.ศ.2426 รูปถ่ายเก่า และสำนวนคดีสำคัญในอดีต ซึ่งทรงคุณค่าในทางประวัติศาสตร์อีกเป็นจำนวนมาก

อีกด้านหนึ่งของพิพิธภัณฑ์จัดเป็นห้องพระพุทธรูปโบราณ มีพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยต่างๆ ตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสิทร์ขึ้นไปจนถึงสมัยสุโขทัย เชียงแสน และทวารวดี พระพุทธรูปอันล้ำค่าในทางศิลปกรรมและโบราณคดีเหล่านี้ ส่วนใหญ่รวบรวมมาจากพระบูชาประจำสำนักงานอัยการจังหวัดต่างๆ อีกเช่นกัน มีบางส่วนที่ได้รับมอบจากข้าราชการอัยการทั้งปัจจุบันและที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประดิษฐานไว้ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เพื่อเป็นที่สักการะบูชาและศึกษาหาความรู้ของอนุชนผู้สนใจ

สิ่งสำคัญยิ่งเหนือสิ่งอื่นใดทั้งปวงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขนาดครึ่งเท่าพระองค์จริง พระบรมรูปองค์นี้ได้รับพระบรามราชานุญาตให้สถาปนาขึ้นในมงคลสาระที่สถาบันอัยการไทยได้สถาปนามาครบ 100 ปี เมือง พ.ศ.2536 เพื่อมาหมงคลแก่สถาบันและเพื่อเป็นที่เคารพสักการะของปวงข้าราชการฝ่ายอัยการทุกคน ด้วยพระองค์ทรงเคยดำรงตำแหน่ง หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี ก่อนที่จะเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ

พิพิธภัณฑ์อัยการไทยเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งรวมสมบัติทางนิติศาสตร์ล้ำค่าของชาติเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป จึงได้เปิดให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าชมและค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกวันในเวลาราชการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ข้อมูลจาก: 
เอกสารแนะนำพิพิธภัณฑ์: พิพิธภัณฑ์อัยการไทย
สูจิบัตรงานเฉลิมฉลอง 100 ปีอัยการ วันที่ 1 เมษายน 2536

ชื่อผู้แต่ง:
-