พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์


สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร ได้มอบโบรารวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่รวบรวมไว้ให้กับกรมศิลปากร เมื่อพุทธศักราช2470 เพื่อศึกษาค้นคว้าจัดแสดง และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาถึงความเจริญรุ่งเรื่องของชาติที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน กรมศิลปากรจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานขึ้น ในปีพุทธศักราช2497 และเปิดบริการให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช2497 ต่อมากรมศิลปากรได้ประกาศตั้งเป็น "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์" จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นโบราณวัตถุ และศิลปะวัตถุ นอกจากนี้ยังจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดี และสิ่งของที่ประชาชนมอบให้ ได้แก่ภาชนะดินเผ่าก่อนยุคประวัติศาสตร์รูปแบบต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้สำริด กลองมโหระทึกสำริด ศิลาจารึก พระพุทธรูปสมัยต่างๆ ภาชนะดินเผาเคลือบศิลปะเขมรในประเทศไทย เครื่องถ้วยจีน ตลอดจนศิลปะพื้นเมืองอีสาน และศิลปวัตถุที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พระเก้าอี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประทับเมื่อครั้ง เสด็จประพาสจังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่:
วัดสุทธจินดา ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์:
044242958
วันและเวลาทำการ:
พุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น.- 16.00 น. ปิดวันจันทร์-วันอังคาร และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม:
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
อีเมล:
mahaviravong_mu@yahoo.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2497
ของเด่น:
ภาชนะดินเผ่าก่อนยุคประวัติศาสตร์รูปแบบต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้สำริด กลองมโหระทึกสำริด ศิลาจารึก พระพุทธรูปสมัยต่างๆ ภาชนะดินเผาเคลือบศิลปะเขมรในประเทศไทย เครื่องถ้วยจีน ตลอดจนศิลปะพื้นเมืองอีสาน พระเก้าอี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประทับเมื่อครั้ง เสด็จประพาสจังหวัดนครราชสีมา

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้มอบให้ไว้และจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้น ขุดแต่ง และบูรณะโบราณสถานในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสิ่งของที่ได้จากการบริจาคของประชาชน ได้แก่ ภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์รูปแบบต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้สำริด กลองมะโหระทึกสำริด ศิลาจารึก พระพุทธรูปในสมัยต่างๆ ภาชนะดินเผา เครื่องเคลือบสมัยลพบุรี เครื่องถ้วยจีน ตลอดจนศิลปะพื้นเมืองอีสาน ได้แก่ พระพุทธรูปไม้ปางต่างๆ และศิลปวัตถุที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พระเก้าอี้ซึ่งใช้ในการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และรัชกาลปัจจุบัน เมื่อครั้งเสด็จประพาสจังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลจาก : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.“เที่ยว ท่อง ย่ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ,มปป. หน้า 72-73.
ชื่อผู้แต่ง:
-