หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เกิดจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการของศิลปินไทย โดยเฉพาะศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่นแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนศิลปินอาวุโสที่ได้รับการยกย่อง โดยมีธนาคารกรุงเทพเป็นผู้สนองพระราชดำริ และเป็นแม่งานและสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินการจัดตั้ง โดยใช้พื้นที่ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานผ่านฟ้า เป็นสถานที่ก่อสร้างเป็นหอศิลป์ พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมมี 4 ชั้น แบ่งเป็น ชั้นที่ 1- 4 แสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งปี และชั้นที่ 5 สามารถใช้จัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่งานศิลปะสู่สังคมในวงกว้าง ปัจจุบันบริหารจัดการโดยมูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ที่อยู่:
101 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์:
02-281-5360ถึง 1
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวันเว้นวันพุธ 10.00-19.00 น.
ค่าเข้าชม:
ค่าเข้าชมบุคคลทั่วไป 50 บาท นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ ผู้สูงอายุ ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
อีเมล:
info@queengallery.org
ปีที่ก่อตั้ง:
2546

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักถึงความสำคัญของงานศิลปกรรม อันเป็นสมบัติล้ำค่าที่ควรรักษาและสืบสานไว้ให้เป็นมรดกของชาติต่อไป จึงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงฟื้นฟูงานศิลปะประเภทต่างๆ รวมทั้งงานจิตรกรรม

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กำเนิดจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวน 7 ล้านบาท ซึ่งผู้มีจิตศรัทธา 7 ท่าน รวมทั้งธนาคารกรุงเทพ ทูลเกล้าฯ ถวายในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัล "จิตรกรรมบัวหลวงต้นแบบภาพปัก เพื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ" ที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2545 แก่คุณชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคาร และประธานมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ เป็นทุนประเดิมในการสร้างหอศิลป์ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานจิตรกรรมดีเด่นของศิลปินรุ่นใหม่ และศิลปิน ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ

ธนาคารกรุงเทพ ได้รับสนองพระราชดำริ และพระมหากรุณาธิคุณนี้ ด้วยการปรับปรุงพัฒนาอาคารสาขาสะพานผ่านฟ้า โดยลดทอนส่วนที่ทำการของธนาคารลง แล้วจัดพื้นที่ทั้ง 5 ชั้นของอาคารที่ปรับปรุงใหม่ ให้เป็นหอศิลป์ที่มีความโอ่โถงทันสมัย ด้วยพื้นที่ใช้สอยถึง 3,700 ตารางเมตร เพื่อใช้จัดนิทรรศการศิลปกรรมทั้งแบบถาวรและหมุนเวียน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจด้านศิลปะแก่ผู้สนใจให้กว้างขวางต่อไป

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้และเป็นสิริมงคล สูงสุด ที่ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามหอศิลป์ตามพระนามาภิไธยว่า "หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" และได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2546 ทั้งยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานกรรมการก่อตั้ง "มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" เพื่อบริหารจัดการงานต่างๆ หอศิลป์สมเด็จฯ ให้ลุล่วงตามพระราชดำริต่อไป

ข้อมูลจาก: http://www.queengallery.org/ [accessed 20081126]

ชื่อผู้แต่ง:
-