สิรินธรทันตพิพิธ


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:
0-2200-7777
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
จันทร์-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00-16.30 น. หากเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนการเข้าชม
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
อีเมล:
museum 2558@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2558
ของเด่น:
ความรู้เกี่ยวกับฟัน
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

เปิดตัว "สิรินธรทันตพิพิธ" แหล่งเรียนรู้ทางทันตแพทยศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกในเอเชีย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ร่วมกันจัดแถลงข่าวเปิดพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรรษา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างยั่งยืนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ชื่อผู้แต่ง:
-