หอเกียรติภูมินายกรัฐมนตรี


หอเกียรติภูมินายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่ที่บ้านมนังคศิลา ซึ่งเป็นบ้านที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานแก่พระยาอุดมราชภักดี (โถ สุจริตกุล) และบ้านหลังนี้ถูกขายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาเจ้าของใหม่ได้นำไปจำนองไว้กับธนาคารเอเซีย จนรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ทำเรื่องไถ่ถอนเพื่อใช้เป็นบ้านพักรับรองอาคันคุกะของรัฐบาล และใช้เป็นที่ประชุมปรึกษาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายสนับสนุนรัฐบาล ต่อมาเมื่อจอมพล ป.พิบูลสงคราม ก่อตั้งพรรคมนังคศิลาก็ได้ใช้บ้านหลังนี้เป็นที่ทำการพรรค อีกทั้งบ้านหลังนี้ยังเป็นที่ทำการของสภาสตรีแห่งชาติ และมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยด้วย ในปี 2549 รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้ใช้ส่วนหนึ่งของบ้านเป็นหอเกียรติภูมินายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงภาพ ประวัติ และผลงานเด่นของนายกรัฐมนตรีตั้งแต่คนแรกถึงปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาทางกรเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ที่อยู่:
บ้านมนังคศิลา ถ.หลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
วันและเวลาทำการ:
กรุณานัดหมายล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
อีเมล:
admin@nayokthai.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2551
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล