พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน สัตหีบ


พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ตั้งอยู่ที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อาคารสโมสรสัญญาบัตรเตยงาม ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นสถานที่เก็บรวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์และประวัติเหตุการณ์สำคัญในอดีตที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ต่อทหารนาวิกโยธิน โดยการจัดแสดงเรื่องราวและสิ่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทหารนาวิกโยธิน รวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์โบราณสมัยรัชกาลที่ 5 และสมัยรัชกาลที่ 6 อาวุธสมัยสงครามอินโดจีน สงครามมหาเอเชียบูรพา และอาวุธสมัยปัจจุบันที่เลิกใช้แล้ว

ที่อยู่:
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อาคารสโมสรสัญบัตรเตยงาม ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20182
วันและเวลาทำการ:
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ช่วงเช้า 9.00-12.00น.และช่วงบ่าย 13.00-16.00น. การเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อที่กองกิจการพลเรือน นาวิกโยธิน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2543
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน สัตหีบ

ใกล้กันกับอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน มีพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แบบพิเศษซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม สงวนรักษาและจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของทหารนาวิกโยธิน เพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์และการพัฒนาการของทหารนาวิกโยธิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการศึกษาพิจารณายุทธศาสตร์ ยุทธวิธีและหลักนิยมในการรบของทหารนาวิกโยธิน เพื่อให้ทหารนาวิกโยธิน ข้าราชการทั่วไป ตลอดจนประชาชนที่สนใจได้เข้าชมเพื่อการศึกษาและได้รับความเพลิดเพลินในโอกาสเดียวกัน

ความจริงกิจกรรมทางด้านพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธินนั้นอยู่ในความคิดชอบของทหารนาวิกโยธินมาช้านานแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดขัดในเรื่องของงบประมาณและสถานที่ จนกระทั่งกองทัพเรือได้ประกาศเจตนารมณ์ด้านการประวัติศาสตร์กองทัพเรือเพื่อส่งเสริมภารกิจของกองทัพเรือ รวมทั้งได้วางกรอบและโครงการในระยะยาวในการพัฒนากิจการด้านประวัติศาสตร์ไป ในทางที่ถูกต้องและด้วยงบประมาณที่เหมาะสม โดยกำหนดแนวทางในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่องของหน่วยขึ้นเพื่อสนองตอบเจตนารมณ์และนโยบายเฉพาะงานด้านประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือ 

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประวัติศาสตร์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินที่ 68/2538 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2538 โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ดำเนินการด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธินและได้ขออนุมัติใช้อาคารสโมสรสัญญาบัตรเตยงาม ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 60 ปี ที่ตั้งอยู่ชายทะเล มีภูมิสถาปัตย์ที่เหมาะสมและบริเวณใกล้เคียงเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นผู้หางบประมาณมาดำเนินการโดยไม่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด

เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ฯ เมื่อปลายปี 2539 ต้นปี 2540 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้อนุมัติเงินยอดจำหน่ายวัตถุมงคลจำนวน 1 ล้านบาทเศษ เพื่อปรับปรุงสถานที่ และได้แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธินขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวและวัตถุพิพิธภัณฑ์ เพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์โดยคณะทำงานได้ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการประวัติศาสตร์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากขาดงบประมาณ ดังนั้นหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจึงได้ตั้งกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธินขึ้น ซึ่งกองทุนนี้ในขั้นต้นได้มาจากข้าราชการ นักเรียนจ่า พลทหาร และลูกจ้าง สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกันบริจาคตั้งเป็นกองทุนขึ้น ต่อมาทหารเรือนอกราชการ รวมทั้งพ่อค้า ประชาชน ที่เห็นความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบอีกจำนวนหนึ่ง

คณะกรรมการประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ และคณะทำงานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ ได้ใช้กองทุนนี้ดำเนินการตกแต่งและจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่ง สำหรับส่วนที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจะได้ดำเนินการจัดหาทุนต่อไป ในส่วนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วพอที่จะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจึงได้เรียนเชิญ พล.ร.อ.ธีระ ห้าวเจริญ ผู้บัญชาการทหารเรือ มาเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2543 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

รูปแบบของพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธินเป็นการจัดวางและตั้งแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ยานพาหนะ เครื่องแบบของทหารนาวิกโยธิน รวมทั้งยุทธภูมิจำลองต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทหารนาวิกโยธิน เพื่อแสดงถึงวิวัฒนาการของทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ การรักษาอธิปไตยของประเทศนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีการแสดงภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับทหารนาวิกโยธิน โดยแบ่งการจัดออกเป็น 2 พื้นที่ด้วยกันคือ ภายในอาคารและภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน

โดยภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธินมีห้องสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการจำนวน 5 ห้องด้วยกัน ห้องแรกคือห้องบรรยายสรุป เป็นห้องที่ใช้สำหรับบรรยายสรุปถึงประวัติความเป็นมาตลอดจนวิวัฒนาการของทหารนาวิกโยธินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยจัดแสดงทางวีดิทัศน์และภาพถ่ายขนาดใหญ่แสดงถึงความเป็นมาของทหารนาวิกโยธินตั้งแต่ยุคเริ่มต้น ยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองและยุคใหม่หรือยุคปัจจุบัน บริเวณกึ่งกลางห้องจะเห็นสัญลักษณ์ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตั้งอยู่บนฐาน 8เหลี่ยม ทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูป 3 มิติ มีลักษณะเป็นลูกโลกแผนที่ประเทศ สมอเรือ และมีพญาครุฑอยู่ด้านบน สวยงามมาก นอกจากนั้นรอบ ๆ ห้องยังประดับด้วยทิวธง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หน่วยนาวิกโยธินต่าง ๆ รวมทั้งรูปอดีตผู้บัญชาการนาวิกโยธิน

ห้องที่สองคือห้องพระบารมีปกเกล้า จัดแสดงรูปภาพทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทหารนาวิกโยธินภายในห้องจะติดตั้งพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขนาดใหญ่ ทรงฉลองพระองค์ชุดสนามทหารนาวิกโยธินสีกากีแกมเขียวเป็นครั้งแรก ทรงนำธง "ราชนาวิกโยธิน" ปักไว้เหนือก้อนหินใหญ่ บริเวณอนุสรณ์สถานกลางหาดเตยงาม โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ มาร์ชราชนาวิกโยธิน จัดแสดงไว้ในตู้กระจกกลางห้อง บริเวณรอบ ๆ ห้องติดตั้งรูปภาพพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของทุกพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับทหารนาวิกโยธิน

ห้องต่อมาคือห้องเครื่องแบบทหารนาวิกโยธิน เป็นห้องแสดงการแต่งกายเครื่องแบบทหารนาวิกโยธิน โดยใช้หุ่นแต่งเครื่องแบบชุดต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ เป็นชุดฝีพายเรือพระที่สั่ง ชุดสงครามอินโดจีน ชุดปราบฮ่อ ชุดทหารรักษาพระองค์ นอกจากนั้นยังได้จัดตู้แสดงเครื่องหมายยศของทหารเรือ เครื่องหมายความสามารถ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ห้องที่สี่คือห้องอาวุธยุทโธปกรณ์ ได้รวบรวมอาวุธประจำกายและอาวุธประจำหน่วยที่มีขนาดเล็ก รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันที่ปลดจากประจำการแล้ว อาทิ ปืนมาตินี่ เฮนรี่ ปืนมันลิเคอร์ ปืนเมาเซอร์ ปืนรัชกาล เป็นต้น

ห้องสุดท้ายคือห้องยุทธภูมิ ซึ่งจัดแสดงยุทธการต่าง ๆ ที่ทหารนาวิกโยธินจัดกำลังเข้าปฏิบัติการทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก ได้แก่ ยุทธการสามชัย ยุทธการผาภูมิ ยุทธการกรุงชิง ยุทธการบ้านชำราก ยุทธการบ้านหาดเล็ก ยุทธการกองพลจันทบุรี ยุทธการปราบฮ่อ โดยได้จัดทำตู้แสดงซึ่งจะจัดฉากภาพการรบของยุทธการต่างๆ เป็นลักษณะ 3 มิติ รวมทั้งตู้แสดงการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก การฝึกการยุทธข้ามลำน้ำ

ส่วนภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธินเป็นการจัดแสดงอาวุธโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 อาวุธในช่วงสงครามอินโดจีน สงครามมหาเอเชียบูรพา และอาวุธในยุคปัจจุบันที่เลิกใช้แล้ว นอกจากนั้นยังจัดแสดงยานสะเทินน้ำสะเทินบก (นย.102) ที่เคยใช้ในการแสดงการยกพลขึ้นบกของทหารนาวิกโยธิน ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2497 ซึ่งเป็นวันกองทัพเรือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือหลวงแม่กลอง เพื่อทอดพระเนตรการยกพลขึ้นบกครั้งนี้ด้วย นอกจากนั้นยังได้จัดแสดงยานยนต์ขนาด 1/4 ตัน (นย.100) ที่เคยเป็นรถพระที่นั่งทอดพระเนตรการฝึกยกพลที่หาดบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส (ทักษิณ 12) ยานยนต์ขนาด 1/4 ตัน ที่เคยเป็นรถประจำตำแหน่งของอดีตผู้บัญชาการนาวิกโยธิน ยานยนต์ขนาด 1 ตัน สำหรับลากปืน ปบค. 75มม. และยานยนต์ขนาด 21/2 ตัน ที่เคยใช้สำหรับชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 61

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธินได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ช่วงเช้า 9.00-12.00น.และช่วงบ่าย 13.00-16.00น. การเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะหรือบุคคล กรุณาติดต่อที่กองกิจการพลเรือน นาวิกโยธิน

ข้อมูลจาก : http://www.navy.mi.th/civil/traval/tr17.htm [accessed 20081106]

ชื่อผู้แต่ง:
-