พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน


ที่อยู่:
พระราชวังจุฑาธุชราชฐาน อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120
โทรศัพท์:
02-2188160
วันและเวลาทำการ:
วันอังคาร-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ปิดวันจันทร์) 09:00-17:00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม หากสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ โทร 02-2188160
ปีที่ก่อตั้ง:
2547
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน ตั้งอยู่ภายในบริเวณพระราชวังพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง ซึ่ง เป็นพระราชวังบนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเริ่มสร้างอาคารที่พักต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432 และใช้เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชวงศ์ จนกระทั่งเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส รศ. 112 ซึ่งมีกองทหารบุกขึ้นเกาะสีชังและปิดอ่าวไทย การก่อสร้างพระที่นั่งและตำหนักต่าง ๆ จึงยุติลง ต่อมาในปี พ.ศ. 2435 โปรดเกล้าฯ ให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ไปสร้างในที่อื่น 

ในปี พ.ศ. 2521 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับมอบสิทธิการใช้ที่ดินจากกรมธนารักษ์ โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ 5 ไร่ จัดตั้งสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล และศูนย์ฝึกนิสิต พร้อมทั้งดูแลโบราณสถาน และโบราณวัตถุในเขตที่ดินดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน ปัจจุบันพื้นที่ในส่วนสถานีวิจัย อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ และพื้นที่ในส่วนพระราชฐานประมาณ 219 ไร่ อยู่ในความดูแลของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาฯ โดยพื้นที่ส่วนนี้ได้มีการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมร่วมกับกรมศิลปากรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 มีการซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ ที่หลงเหลืออยู่จำนวน 5 หลัง ประกอบด้วย เรือนไม้ริมทะเล ตึกผ่องศรี ตึกอภิรมย์ ตึกวัฒนา พระอุโบสถวัดอัษฎางคนิมิตร และสระ บ่อ ธาร พุ น้ำตก จำนวน 27 แห่ง มีบันไดจำนวน 21 บันได สวน ถ้ำ และทางเดิน ซึ่งล้วนแต่เป็นชื่อพระราชทานทั้งสิ้น 

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มทำการปรับปรุงพระราชฐานแห่งนี้ให้สวยงาม เพื่อจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ต่อมาในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน และพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถานอย่างเป็นทางการ พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน อยู่ในความดูแลของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลบริเวณเกาะสีชัง ทั้งเรื่องของการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ และฟื้นฟู แบ่งส่วนการจัดแสดงออกเป็น 9 ส่วน ได้แก่

1. ส่วนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

2. ส่วนแนะนำสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

3. ส่วน Touch Tank 

4. ส่วนมินิเธียเตอร์ (ทำความรู้จักกับเกาะสีชังให้มากขึ้น)

5. ส่วนแพลงตอนและความสำคัญในระบบนิเวศทางทะเล

6. ส่วนระบบนิเวศหาดทรายและระบบนิเวศหาดหิน

7. ส่วนพันธุ์สัตว์น้ำ

8. ส่วนสัตว์เศรษฐกิจ มิตรของสิ่งแวดแล้วม

9. ส่วนจัดแสดงปะการัง 


ข้อมูลจาก:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พระเกี้ยว 2548. สำนักงานสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
จิราภรณ์. "พิพิธภัณฑ์จุฑาธุช-ชลทัศนสถาน." เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 4 ธันวาคม 2547, 31.

ชื่อผู้แต่ง:
-