พิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์:
0-3933-5408-10
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดในวันเวลาราชการ
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

วังสวนบ้านแก้ว เป็นวังส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ซึ่งพระองค์ได้ประทับที่นี่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 และทรงดำเนินกิจการสวนบ้านแก้วมาจนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการได้ขอซื้อไปเพื่อจัดตั้งวิทยาลัยครูจันทบุรีในปี 2515 ภายในบริเวณมีอาคารประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ พระตำหนักใหญ่ และพระตำหนักดอนแค

พระตำหนักใหญ่ หรือพระตำหนักเทา เป็นบ้านชั้นครึ่ง ช่วงบนเป็นไม้สัก ช่วงล่างก่ออิฐฉาบปูนรูปแบบสถาปัตยกรรมโมเดิร์น ลักษณะเหมือนอาคารแบบแพรรีเฮาส์ ของแฟรงค์ ลอยด์ ไรท์ ออกแบบโดยหม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร อาคารนี้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์และที่รับรองแขกของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ด้านข้างอาคารมีซุ้มดอกเห็ดใช้เป็นเสวยพระสุธารสชา

พระตำหนักดอนแค หรือพระตำหนักแดง ออกแบบโดยหม่อมเจ้ากรวิก จักรพันธุ์ เป็นอาคาร 2 ชั้นทาสีแดง รูปแบบโมเดิร์นเช่นเดียวกัน เป็นที่ประทับของหม่อมเจ้าหญิงผ่องผัสมณี กฤดากร ราชเลขานุการส่วนพระองค์ พระตำหนักทั้งสองได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 โดยสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี

ข้อมูลจาก : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์. 174 มรดกสถาปัตยกรรมในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับบลิชชิ่งจำกัด (มหาชน), 2547.
ชื่อผู้แต่ง:
-