สำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ก่อตั้งในปี 2523 ในนามศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม ต่อมาในปี 2524 เปลี่ยนเป็นศูนย์วัฒนธรรม จนกระทั้งในปี 2542 ได้เปลี่ยนเป็นสำนักศิลปวัฒนธรรม และในปี 2547 ได้เปลี่ยนเป็นสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีปรัชญาที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่น โดยมีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์และเผยแพร่ความรู้

ที่อยู่:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เลขที่ 119 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์:
055-237399 ต่อ 6701 หรือ 6702
เว็บไซต์:
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล