หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วยหอจดหมายเหตุ หอเกียรติยศ และพิพิธภัณฑ์การศึกษา ตั้งอยู่ในอาคารประสานมิตร ที่เป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง และเป็นห้องทำงานของผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยอินเดียนา ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับมหาวิทยาลัยอินเดียนา รวมทั้งใช้เป็นสำนักงานบริหารของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงและอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา ภายในหอจดหมายเหตุ แบ่งเป็นห้องจัดแสดงต่างๆ ได้แก่ ห้องเทพอานันทภูมิ จัดแสดงนิทรรศการถาวร พระบรมสาทิศลักษณ์คู่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงพระเยาว์ จัดแสดงฉลองพระองค์ครุยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องจารอัตลักษณ์ เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร เพื่อบอกเล่าความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของมหาวิทยาลัย มีห้องนิทรรศการหมุนเวียน ห้องสสืบค้นข้อมูล ที่เก็บรักษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เอกสารบุคคล ภาพถ่าย ฟิล์ม แผนผังและประวัติอาคาร และหอเกียรติยศแสดงประวัติและผลงานของผู้ก่อตั้ง และท่านผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่สัมพันธ์กับแก่นสาระของมหาวิทยาลัย

ที่อยู่:
อาคารประสานมิตร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์:
0-2261-2096 หรือ 0-2664-1000 ต่อ 5651 , 5625
โทรสาร:
0-2261-2096
วันและเวลาทำการ:
ห้องจารอัตลักษณ์ และ ห้องเทพอานันทภูมิ เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.ห้องสืบค้นข้อมูล ให้บริการ วันพุธและวันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2552
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วยหอจดหมายเหตุ หอเกียรติยศ และพิพิธภัณฑ์การศึกษา โดยตั้งอยู่ ณ อาคารประสานมิตร (อาคาร 3) ที่เริ่มเปิดใช้เมื่อปีพุทธศักราช 2495 เป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง และเป็นห้องทำงานของผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยอินเดียนา ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับมหาวิทยาลัยอินเดียนา รวมทั้งใช้เป็นสำนักงานบริหารของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงและอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา นอกจากนี้อาคารประสานมิตรยังเป็นศูนย์รวมคณาจารย์และนิสิต ทั้งด้านการเรียนการสอน การทำกิจกรรม การสันทนาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยตลอดมา 

ภายในหอจดหมายเหตุ แบ่งเป็นห้องจัดแสดงต่างๆ ดังนี้

ห้องเทพอานันทภูมิ จัดแสดงนิทรรศการถาวร พระบรมสาทิศลักษณ์คู่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงพระเยาว์ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตู้จัดแสดงฉลองพระองค์ครุยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ เมื่อพุทธศักราช 2529 โต๊ะทรงงาน ชุดรับแขก ขณะทรงพระอักษรระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ห้องจารอัตลักษณ์ เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร เพื่อบอกเล่าความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการก้าวไปสู่อนาคตอย่างผู้รู้จักรากฐานอย่างมีแก่นสาระของมหาวิทยาลัย จัดแสดงโดยมีหลักฐานทางเอกสาร วัตถุสิ่งของ และประวัติบุคคลสำคัญ เริ่มต้นด้วย ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ผู้ก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ตลอดจนคณาจารย์ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย

ห้องปฐมบริบท เป็นห้องมัลติวิชั่น ขนาด 50 ที่นั่ง เพื่อนำเสนอสื่อวีดิทัศน์ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง เมื่อ พ.ศ. 2492 จนเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และต่อสู้จนได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน พ.ศ. 2517 อยู่บริเวณชั้นล่างของอาคาร 3 ปัจจุบันชื่อ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นห้องที่มีเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์นำสมัยพร้อมในการนำเสนอสื่อต่าง ๆ และห้องนี้ยังสามารถปรับใช้เป็นห้องบรรยายขนาดกลางได้

ห้องวิชชนิทรรศน์ เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน โดยนำเอกสารและวัตถุสิ่งของที่มีความเกี่ยวข้อง โดยเลือกช่วงเวลาการจัดแสดงที่ตรงกับเหตุการณ์สำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย และนิทรรศการด้านวิชาการอื่นๆ

ห้องสืบค้นข้อมูล เป็นห้องเก็บรักษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เอกสารบุคคล ภาพถ่าย ฟิล์มแผนผังและประวัติอาคาร รวมถึงหนังสือวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อบริการแก่ผู้ต้องการศึกษาค้นคว้าวิจัย 

หอเกียรติยศ (Hall of Fame) เป็นห้องแสดงประวัติและผลงานของผู้ก่อตั้ง และท่านผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่สัมพันธ์กับแก่นสาระของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลจาก: แผ่นพับประชาสัมพันธ์หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อผู้แต่ง:
-