พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ


อตั้งขึ้นเพื่อร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ่ในโอกาสเฉลิมฉลอง 700 ปีเมืองเชียงใหม่ เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านเงินตราและผ้าโบราณในเขตภาคเหนือ การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายและหลายองค์กร อาทิ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้เชี่ยวชาญผ้าโบราณจาก Victoria and Albert Museum ประเทศอังกฤษ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าโบราณ และเงินตราโบราณ ภายในมีห้องจัดแสดงสามส่วนได้แก่ ห้องเงินตราโบราณ ห้องผ้าโบราณ ละห้องนิทรรศการหมุนเวียน

ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
อาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เลขที่ 68/3 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์:
0-5393-1182-3
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ 09.00-12.00 และ 13.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
Jirawans@bot.or.th
ปีที่ก่อตั้ง:
2540
ของเด่น:
-

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

Saveing graces

ชื่อผู้แต่ง: suthon sukphisit | ปีที่พิมพ์: 3/18/2543

ที่มา: Bangkok Post

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

นอกเหนือจากหน้าที่หลักในด้านการดูแลเศรษฐกิจ และการเงินของประเทศแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยยังเป็นองค์กรหนึ่งที่ให้การสนับสนุน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และสำนักงานภาคเหนือ สำหรับพิพิธภัณฑ์สำนักงานภาคเหนือนั้น ธนาคารจัดให้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ด้านเงินตราและผ้าไทแก่บุคคลทั่วไป เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จมาทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2543 ห้องพิพิธภัณฑ์จัดแสดงภายในอาคารอเนกประสงค์ชั้นล่าง ซึ่งให้เนื้อที่ทั้งชั้นเป็นห้องจัดแสดงเงินตราสมัยโบราณ และเงินตราล้านนา และแบ่งเนื้อที่อีกส่วนหนึ่งในบริเวณเดียวกันจัดแสดงผ้าล้านนา

หัวข้อที่จัดแสดง ได้แก่ สิ่งของที่ใช้แลกเปลี่ยนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย เงินตรายุคแรกของโลก เงินตราในสุวรรณภูมิ เงินตราในอาณาจักรล้านนา และ เงินตราร่วมสมัย เครื่องชั่ง เครื่องเงิน ให้แผนผัง แผนที่บอกตำแหน่งเงินสุวรรณภูมิ และภาพประกอบอื่นๆ อีกด้วย ส่วนจัดแสดงผ้า จัดแสดงผ้าเก่าโบราณจำนวนทั้งหมดประมาณ 100 กว่าผืน จัดแสดงแบ่งตามกลุ่ม ไล่เรียงจากลุ่มแม่น้ำตะวันตกไปตะวันออก โดยมีผ้ากลุ่ม ลุ่มน้ำแม่แจ่ม เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ กลุ่มน้ำปาด-ฟากผ้า กลุ่มน่าน กลุ่มอุตรดิตถ์-สุโขทัย ส่วนต่อไปจัดแสดงผ้าอื่น ๆ อาทิ ผ้าจากเขมร ลาวครั่ง พม่า จีน อินเดีย การจัดผ้าเป็นกลุ่มนี้เพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของลวดลาย เทคนิคต่างๆ ได้ดีขึ้นจากการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 72.
ชื่อผู้แต่ง:
-