พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดในวันเวลาราชการ
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2522
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นราว พ.ศ. 2522 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของภาควิชา จัดแสดงห้องชั้นล่างของอาคารชีววิทยา มีเนื้อที่ในการจัดแสดงทั้งหมดประมาณ 300 ตารางเมตร จัดทำตู้ที่ออกแบบเพื่อจัดแสดงตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วจำนวน 4 ตู้ และตู้เดิมอีกประมาณ 7 ตู้ พร้อมแท่นจัดแสดง 6 แท่น ตัวอย่างที่จัดแสดงได้แก่ สัตว์ดอง โครงกระดูกสัตว์ สัตว์สตาฟ แมลง และมีการจัดจำแนกพวกพืชและสัตว์ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 92.
ชื่อผู้แต่ง:
-